Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Dordrecht-Zuid – Willemsdorp (spoor)

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat hij bij ontwerpbesluit van 9 november 2021 met kenmerk
IenW/BSK-2021/291838 het voornemen bekend heeft gemaakt om met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, het verzoek van de gemeente Dordrecht toe te wijzen om de geluidproductieplafonds te verlagen op referentiepunten, gelegen langs het spoortraject tussen Dordrecht, aansluiting Dordrecht- Zuid en Willemsdorp.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag 10 november 2021 in de Staatscourant en het huis-aan-huisblad “Dordt Centraal” gepubliceerd.

Aanleiding en beknopte samenvatting

Uit het nalevingsverslag 2017 bleek dat de geluidproductieplafonds op referentiepunten langs de spoorwegen in de gemeente Dordrecht op een aantal locaties worden onderschreden. Dordrecht is daarop in overleg getreden met ProRail om te onderzoeken of het mogelijk is de geluidproductieplafonds te verlagen.

Uit het onderzoek blijkt dat de geluidruimte langs het traject Dordrecht, aansluiting Dordrecht-Zuid en Willemsdorp voldoende groot is om de geluidproductieplafonds te verlagen. Op basis van dit onderzoek heeft Dordrecht met instemming van ProRail verzocht om de geluidproductie-plafonds op 182 referentiepunten te verlagen.

Inzagetermijn (termijn is verlopen op 23 december 2021) 

Het ontwerpbesluit ligt met bijbehorende stukken vanaf donderdag 11 november 2021 voor zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken

Tot het ontwerpbesluit behoort een lijst van de betrokken referentiepunten met de gewijzigde plafondwaarden. De op het ontwerpbesluit betrekking hebbende stukken kunt u hieronder ook downloaden.

Zienswijze (termijn is verlopen op 23 december 2021)  

Op grond van artikel 3:15, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 11.32 van de Wet milieubeheer kan eenieder, gedurende de periode dat de stukken ter inzage liggen, schriftelijk of mondeling een zienswijze over dit ontwerpbesluit naar voren brengen:

  • een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai,
    Postbus 97, 3440 AB Woerden en zijn voorzien van naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
  • voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u ook contact op te nemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai, tel.: 0348 – 487 450.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidsregister