Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Dordrecht-Zuid – Willemsdorp (spoor)

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij besluit van 14 juni 2022 met kenmerk IenW/BSK-2022/130187, met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, heeft ingestemd met het verzoek van de gemeente Dordrecht om de geluidproductieplafonds te verlagen op referentiepunten, gelegen langs het spoortraject tussen Dordrecht, aansluiting Dordrecht- Zuid en Willemsdorp.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag 10 november 2021 in de Staatscourant en het huis-aan-huisblad “Dordt Centraal” gepubliceerd. Op het ontwerpbesluit is Ă©Ă©n zienswijze ingebracht. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Op woensdag 15 juni 2022 is het definitieve besluit gepubliceerd in de Staatscourant en in het hierboven genoemde huis-aan-huisblad.

Aanleiding en beknopte samenvatting

Uit het nalevingsverslag 2017 bleek dat de geluidproductieplafonds op referentiepunten langs de spoorwegen in de gemeente Dordrecht op een aantal locaties worden onderschreden. Dordrecht is daarop in overleg getreden met ProRail om te onderzoeken of het mogelijk is de geluidproductieplafonds te verlagen.

Uit het onderzoek blijkt dat de geluidruimte langs het traject Dordrecht, aansluiting Dordrecht-Zuid en Willemsdorp voldoende groot is om de geluidproductieplafonds te verlagen. Op basis van dit onderzoek heeft Dordrecht met instemming van ProRail verzocht om de geluidproductieplafonds op 182 referentiepunten te verlagen.

Inzagetermijn (termijn is verlopen op 29 juli 2022)  

Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf donderdag 16 juni 2022 voor zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken

Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken referentiepunten met de gewijzigde plafondwaarden. De op het besluit betrekking hebbende stukken kunt u hieronder ook downloaden.

Beroep (termijn is verlopen op 29 juli 2022)  

Binnen zes weken na de dag van de terinzagelegging van dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven.
Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds voor spoorwegen is hier te vinden: Geluidregister spoorwegen.