Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

N36 Beerzerweg (Beerze, Ommen)

De minister van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat zij, met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, het verzoek van Rijkswaterstaat heeft toegewezen om de geluidproductieplafonds te wijzigen op 18 referentiepunten, gelegen langs de N36, ter hoogte van de Beerzerweg. Bij brief van 15 augustus 2016, kenmerk IenM/BSK-2016/167077 heeft zij het besluit kenbaar gemaakt aan Rijkswaterstaat.

Een bekendmaking van het ontwerpbesluit is op 15 juni 2016 gepubliceerd in de Staatscourant en het lokale huis-aan-huisblad Ommer Nieuws. Tevens is op die dag het ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Over het ontwerpbesluit heb ik binnen de daarvoor gestelde termijn van zes weken geen zienswijzen ontvangen. Een kennisgeving van het definitieve besluit is op
7 september 2016 gepubliceerd in de Staatscourant en het lokale huis-aan-huisblad Ommer Nieuws.

Aanleiding
Om de verkeersveiligheid ter plaatse van het kruispunt N36–Beerzerweg te vergroten wordt een verkeersregelinstallatie (VRI) geplaatst, waarbij extra opstelstroken worden aangelegd. Door de aanleg van deze VRI is er een technisch bezwaar om 200 meter voor en 200 meter na het kruispunt op de N36 een wegdekverharding bestaande uit ZOAB te handhaven. Daarom wordt tevens over een lengte van 450 meter het huidige zeer open asfalt beton (ZOAB) vervangen door dicht asfalt beton (DAB), waardoor de geluidproductieplafonds worden overschreden.

Situatieschets:
Weergave ligging referentiepunten:
Weergave ligging referentiepunten

Terinzagelegging Termijn verstreken
Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf de dag na publicatie in de Staatscourant zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (De Bleek 10 te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 487 450).

Stukken
Tot het besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten en de gewijzigde en nieuw vastgestelde plafondwaarden. Alle stukken kunt u hier ook downloaden:

Besluit d.d. 15 augustus 2016

Ontwerpbesluit d.d. 13 juni 2016

Aanvraag Rijkswaterstaat d.d. 1 april 2016, inclusief bijlagen:

Beroep Termijn verstreken
Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven. Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai:
0348 – 487- 450

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister