Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Leiden-Utrecht “ieder kwartier” (spoor)

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat hij bij besluit van 24 mei 2022 met kenmerk IenW/BSK-2022/107058 heeft ingestemd met het verzoek van ProRail om, met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, de geluidproductieplafonds te wijzigen op referentiepunten, gelegen langs het spoortraject Leiden Utrecht ter hoogte van Leiden en Alphen aan den Rijn.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag 1 december 2021 in de Staatscourant en in dezelfde week in de huis-aan-huisbladen “Alphens Nieuwsblad”, “Kijk op Bodegraven-Reeuwijk”, “Leids Nieuwsblad” en “Woerdense Courant” gepubliceerd. Op het ontwerpbesluit zijn twee zienswijzen ingebracht. Deze zienswijzen hebben niet geleid tot een wijziging ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Op woensdag 25 mei 2022 is het definitieve besluit gepubliceerd in de Staatscourant en in de hierboven genoemde huis-aan-huisbladen.

Aanleiding en beknopte samenvatting

Rijk en Regio hebben besloten tot het verder uitwerken van de zogenaamde “doorgetrokken spitspendel” als intensivering van het treinverkeer op het traject Leiden-Utrecht. Op het gedeelte tussen Woerden en Utrecht is de uitbreiding al eerder gerealiseerd. Om het inzetten van extra treinen op het traject tussen Leiden en Woerden mogelijk te maken is het nodig dat aan de oostzijde van Alphen aan den Rijn de treinen sneller gaan rijden. De wijziging houdt ook in dat alleen nog maar gebruik wordt gemaakt van enkeldeks sprintertreinen. ProRail heeft voor het traject Leiden-Woerden onderzocht of deze wijzigingen (verhogen intensiteit, snelheidsverhoging en gewijzigd materieel) leiden tot een overschrijding van de geluidproductieplafonds en zo ja, of maatregelen kunnen worden getroffen om de overschrijding te voorkomen.

Uit het onderzoek blijkt dat op 4 locaties in Leiden en Alphen aan den Rijn de geluidproductie-plafonds als gevolg van de hiervoor beschreven wijzigingen worden overschreden. Voor deze locaties is nader onderzoek op woningniveau uitgevoerd en bezien of geluidbeperkende maatregelen in aanmerking komen. Op een locatie ten zuiden van het station in Alphen aan den Rijn worden raildempers aangebracht. Bij een tweede locatie in Alphen aan den Rijn komen 4 woningen in aanmerking voor onderzoek naar de noodzaak tot het treffen van geluidwerende maatregelen.

Inzagetermijn (termijn is verlopen op 9 juli 2022) 

Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf vrijdag 3 december 2021 voor zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken

Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken referentiepunten met de gewijzigde plafondwaarden. De op het besluit betrekking hebbende stukken kunt u hier ook downloaden:

Zienswijze (termijn is verlopen op 9 juli 2022)   

Op grond van artikel 3:15, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 11.32 van de Wet milieubeheer kan eenieder, gedurende de periode dat de stukken ter inzage liggen, schriftelijk of mondeling een zienswijze over dit besluit naar voren brengen:

  • een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai,
    Postbus 97, 3440 AB Woerden en zijn voorzien van naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
  • voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u ook contact op te nemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai, tel.: 0348 – 487 450.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds voor spoorwegen is hier te vinden: Geluidregister spoorwegen.