Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

A50/A73 Knooppunt Ewijk

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij besluit van 16 november 2021 met kenmerk IenW/BSK-2021/296317 met toepassing van artikel 11.28, eerste lid van de Wet milieubeheer, het verzoek van Rijkswaterstaat heeft toegewezen om de geluidproductieplafonds te wijzigen op 57 referentiepunten, gelegen langs de A50 en A73 ter hoogte van het knooppunt Ewijk.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag
31 maart 2021 in de Staatscourant en het huis-aan-huisblad “De Maas en Waler” gepubliceerd. Over het ontwerpbesluit heb ik binnen de daarvoor gestelde termijn van zes weken één zienswijze ontvangen. De zienswijze leidt niet tot een aanpassing , zodat dit besluit gelijkluidend is aan mijn ontwerpbesluit van 29 maart 2021.

Op woensdag 17 november 2021 is het definitieve besluit bekendgemaakt in de Staatscourant en in het hiervoor genoemde huis-aan-huisblad.

Aanleiding en beknopte samenvatting

De aanleiding voor het verzoek tot wijziging is dat in het nalevingsverslag over 2017 is geconstateerd dat in 2018 de geluidproductieplafonds (bijna) zullen worden overschreden. Om deze (dreigende) overschrijding op te lossen is akoestisch onderzoek verricht. De dreigende overschrijding wordt veroorzaakt doordat de verkeersintensiteit op een aantal wegvakken hoger is dan was aangenomen in het Tracébesluit A50 Ewijk-Valburg, alsmede door de verhoging van de maximumsnelheid.

Rijkswaterstaat heeft laten onderzoeken of er geluidbeperkende maatregelen getroffen noodzakelijk en mogelijk zijn om de geluidproductieplafonds weer na te kunnen leven. Uit onderzoek op woningniveau is echter gebleken dat voor de toekomstige situatie geen sprake is van overschrijding van de toetswaarde bij de woningen in het onderzoeksgebied. Er zijn dan ook geen maatregelen overwogen en in het verzoek opgenomen.

Ligging wegvak knooppunt Ewijk

Inzagetermijn (termijn is 31 december 2021 verlopen)  

Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf de dag na publicatie in de Staatscourant zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken

Tot het besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten met de gewijzigde plafondwaarden en een aanduiding van de te treffen maatregelen. De op het besluit betrekking hebbende stukken kunt u hieronder ook downloaden.

Beroep (termijn is 31 december 2021 verlopen)  

Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven.
Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister