Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

A7 Sneek-Oost

De minister van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat zij met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, het verzoek van Rijkswaterstaat heeft toegewezen om de geluidproductieplafonds te wijzigen op 24 referentiepunten, gelegen langs de A7 tussen km 123,0 en km 124,0, ter hoogte van de aansluiting Sneek-Oost. Dit besluit is kenbaar gemaakt aan Rijkswaterstaat per brief van 17 oktober 2017, kenmerk
IenM/BSK-2017/255169.

Op 23 augustus 2017 is een kennisgeving van het ontwerpbesluit in de Staatscourant en het lokale huis-aan-huisblad “Sneeker Nieuwsblad” gepubliceerd. Het definitieve besluit wordt ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van dat ontwerpbesluit. Een kennisgeving hiervan is op woensdag
25 oktober 2017 in de Staatscourant en het lokale huis-aan-huisblad “Sneeker Nieuwsblad” gepubliceerd.

Aanleiding en beknopte samenvatting besluit
De ligging van de oostelijke afrit van de aansluiting Sneek-Oost is niet uitgevoerd conform het Tracébesluit A7 Rondweg Sneek. In het geluidregister is de ligging van de referentiepunten gebaseerd op de ligging van de afrit in het Tracébesluit. Dit heeft tot gevolg dat de werkelijk gerealiseerde afrit zeer dicht bij of zelfs achter de referentiepunten ligt. In het Nalevingsverslag geluidproductieplafonds over 2014 is dan ook geconstateerd dat hierdoor bij 3 nabijgelegen referentiepunten een (dreigende) overschrijding van de geluidproductieplafonds optreedt.

In hetzelfde nalevingsverslag is geconstateerd dat bij 4 referentiepunten, die wat verder naar het zuiden zijn gelegen, een overschrijding van de geluidproductieplafonds dreigt. Door Rijkswaterstaat is besloten om de ligging van de oostelijke afrit in het geluidregister aan te passen en tegelijkertijd de dreigende overschrijding van de geluidproductieplafonds aan de zuidzijde op te lossen. Hiertoe heeft Rijkswaterstaat een akoestisch onderzoek uit laten voeren en een verzoek tot wijziging van de geluidproductieplafonds ingediend.

Als gevolg van de wijziging van de geluidproductieplafonds zullen de geluidbelastingen op woningen en andere geluidsgevoelige objecten bij volledig benut geluidproductieplafond niet toenemen.

Indicatieve weergave ligging referentiepunten:
Kaart ligging referentiepunten Sneek-Oost

Inzagetermijn termijn verstreken
Het ontwerpbesluit ligt met bijbehorende stukken vanaf de dag na publicatie in de Staatscourant zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 487 450).

Stukken
Tot het ontwerpbesluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten en de gewijzigde plafondwaarden. De op het besluit betrekking hebbende stukken kunt u hier ook downloaden:

Definitief besluit d.d. 17 oktober 2017 (inclusief bijlagen)

Ontwerpbesluit d.d. 16 augustus 2017 (inclusief bijlagen)

Aanvraag Rijkswaterstaat d.d. 12 december 2016, gewijzigd per brief van
6 juli 2017 (inclusief bijlagen)

Beroep termijn verstreken
Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven. Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai:
0348 – 487 450

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister