Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

A67 te Hapert

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij besluit van 23 augustus 2018, kenmerk IenM/BSK-2018/178991, met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, het verzoek van Rijkswaterstaat heeft toegewezen om de geluidproductieplafonds te wijzigen op 19 referentiepunten, gelegen langs de A67 ter hoogte van de aansluiting Hapert. Het besluit bevat geen wijzigingen ten aanzien van het ontwerpbesluit.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag 13 juni 2018 in de Staatscourant en het lokale huis-aan-huisblad “De Kempenaer” gepubliceerd. Binnen de daarvoor bestemde termijn zijn geen zienswijzen ingediend over het ontwerpbesluit. Een kennisgeving van het definitieve besluit is op woensdag 29 augustus 2018 gepubliceerd in de Staatscourant. Op die dag is tevens een kennisgeving verschenen in het eerder genoemde huis-aan-huisblad.

Aanleiding en beknopte samenvatting
In 2011 is de aansluiting Hapert opengesteld. Bij het samenstellen van het geluidregister dat in 2012 van kracht werd, was deze aansluiting echter nog niet meegenomen. Dit wordt nu hersteld.

Ter hoogte van de referentiepunten waarop de geluidproductieplafonds moeten worden gewijzigd liggen, rekening houdende met het reeds aangebrachte dubbellaags ZOAB op de zuidelijke rijbaan, geen woningen of andere geluidsgevoelige objecten boven de voorkeurswaarde van 50 dB. Er hoefden daarom geen geluidbeperkende maatregelen te worden afgewogen. Het reeds aanwezige dubbellaags ZOAB wordt nu als brongegeven in het geluidregister opgenomen.

Indicatieve weergave ligging referentiepunten:
Referentiepunten A67 te Hapert

Inzagetermijn Termijn verstreken
Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf de dag na publicatie in de Staatscourant zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken
Tot het besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten met de gewijzigde plafondwaarden (en de maatregelen). De op het besluit betrekking hebbende stukken kunt u hier ook downloaden:

Besluit d.d. 23 augustus 2018 (inclusief bijlagen)

Ontwerpbesluit d.d. 7 juni 2018 (inclusief bijlagen)

Aanvraag Rijkswaterstaat d.d. 30 januari 2018 (inclusief bijlagen)

Beroep Termijn verstreken
Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt, een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen en zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt. Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven. Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.


Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai:
0348 – 487 450.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister