Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Enschede-Glanerbrug (spoor)

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat hij bij ontwerpbesluit van 16 november 2021 met kenmerk IenW/BSK-2021/296376 het voornemen bekend heeft gemaakt om met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, het verzoek van ProRail toe te wijzen om de geluidproductieplafonds te wijzigen op referentiepunten, gelegen langs het spoortraject Enschede – Glanerbrug.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag 16 november 2021 in de Staatscourant en het huis-aan-huisblad “Huis aan Huis Enschede” gepubliceerd.

Aanleiding en beknopte samenvatting

In het Nalevingsverslag 2018 en ook in de verslagen van de daaropvolgende jaren is een overschrijding geconstateerd van de geluidproductieplafonds op referentiepunten langs het spoor tussen Enschede en Glanerbrug. De oorzaak voor de overschrijding is dat de snelheden van de treinen in werkelijkheid anders zijn dan in het geluidregister. Daarnaast is sprake van een gewijzigde treinintensiteit.

Om weer te voldoen aan de Wet milieubeheer heeft ProRail laten onderzoeken of er geluidbeperkende maatregelen in aanmerking komen om de geluidproductie-plafonds weer na te kunnen leven.

Uit het onderzoek op woningniveau blijkt dat bij 56 woningen binnen het onderzoeksgebied de toetswaarde voor de toekomstige geluidsbelasting zal worden overschreden wanneer geen aanvullende maatregelen worden getroffen. Uit dit akoestisch onderzoek blijkt vervolgens dat voor al deze woningen geluidmaatregelen doelmatig zijn en dat met deze maatregelen de overschrijding van de toetswaarde volledig kan worden weggenomen. De maatregelen bestaan uit het aanbrengen van raildempers. De geluidproductieplafonds op deze locaties worden verlaagd.

Op een aantal locaties waar geen woningen aanwezig zijn, is het niet doelmatig om geluidbeperkende maatregelen te treffen. Op deze locaties worden de geluidproductieplafonds verhoogd.

Inzagetermijn (termijn is 30 december 2021 verlopen) 

Het ontwerpbesluit ligt met bijbehorende stukken vanaf donderdag
18 november 2021 voor zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

De ligging van de referentiepunten in Enschede

De ligging van de referentiepunten in Glanerbrug

Stukken

Tot het ontwerpbesluit behoort een lijst van de betrokken referentiepunten met de gewijzigde plafondwaarden. De op het ontwerpbesluit betrekking hebbende stukken kunt u hieronder ook downloaden.

Zienswijze (termijn is 30 december 2021 verlopen)  

Op grond van artikel 3:15, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 11.32 van de Wet milieubeheer kan eenieder, gedurende de periode dat de stukken ter inzage liggen, schriftelijk of mondeling een zienswijze over dit ontwerpbesluit naar voren brengen:

  • een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai,
    Postbus 97, 3440 AB Woerden en zijn voorzien van naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
  • voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u ook contact op te nemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai, tel.: 0348 – 487 450.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidsregister