Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Enschede-Glanerbrug (spoor)

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij besluit van 22 maart 2022 met kenmerk IenW/BSK-2022/54246 heeft ingestemd met het verzoek van ProRail om met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer de geluidproductieplafonds te wijzigen op referentiepunten, gelegen langs het spoortraject Enschede – Glanerbrug.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag 16 november 2021 in de Staatscourant en het huis-aan-huisblad “Huis aan Huis Enschede” gepubliceerd. Op het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingebracht.

Op woensdag 23 maart 2022 is het definitieve besluit gepubliceerd in de Staatscourant en in het hierboven genoemde huis-aan-huisblad.

Aanleiding en beknopte samenvatting

In het Nalevingsverslag 2018 en ook in de verslagen van de daaropvolgende jaren is een overschrijding geconstateerd van de geluidproductieplafonds op referentiepunten langs het spoor tussen Enschede en Glanerbrug. De oorzaak voor de overschrijding is dat de snelheden van de treinen in werkelijkheid anders zijn dan in het geluidregister. Daarnaast is sprake van een gewijzigde treinintensiteit.

Om weer te voldoen aan de Wet milieubeheer heeft ProRail laten onderzoeken of er geluidbeperkende maatregelen in aanmerking komen om de geluidproductie-plafonds weer na te kunnen leven.

Uit het onderzoek op woningniveau blijkt dat bij 56 woningen binnen het onderzoeksgebied de toetswaarde voor de toekomstige geluidsbelasting zal worden overschreden wanneer geen aanvullende maatregelen worden getroffen. Uit dit akoestisch onderzoek blijkt vervolgens dat voor al deze woningen geluidmaatregelen doelmatig zijn en dat met deze maatregelen de overschrijding van de toetswaarde volledig kan worden weggenomen. De maatregelen bestaan uit het aanbrengen van raildempers. De geluidproductieplafonds op deze locaties worden verlaagd.

Op een aantal locaties waar geen woningen aanwezig zijn, is het niet doelmatig om geluidbeperkende maatregelen te treffen. Op deze locaties worden de geluidproductieplafonds verhoogd.

De ligging van de referentiepunten in Enschede

De ligging van de referentiepunten in Glanerbrug

Inzagetermijn (termijn is verlopen op 6 mei 2022) 

Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf donderdag
24 maart 2022 voor zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken

Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken referentiepunten met de gewijzigde plafondwaarden. De op het besluit betrekking hebbende stukken kunt u hieronder ook downloaden.

Beroep (termijn is verlopen op 6 mei 2022)  

Binnen zes weken na de dag van de terinzagelegging van dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven.
Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds voor spoorwegen is hier te vinden: Geluidregister spoorwegen.