Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Ontwerpbesluit A59 Waalwijk, aansluiting N261 (besluit van 22 maart 2021)

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij ontwerpbesluit van 22 maart 2021 met kenmerk IenW/BSK-2021/76665 het voornemen bekend heeft gemaakt om met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, het verzoek van Rijkswaterstaat toe te wijzen om de geluidproductieplafonds te wijzigen op 92 referentiepunten, gelegen langs de A59 ter hoogte van de aansluiting met de N261 in de gemeente Waalwijk.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag
24 maart 2021 in de Staatscourant en het huis-aan-huisblad “Weekblad Waalwijk” gepubliceerd.

Aanleiding en beknopte samenvatting

Op 15 september 2011 heeft de gemeente Waalwijk een bestemmingsplan vastgesteld voor de ombouw van de aansluiting van de N261 op de A59. Ten tijde van de samenstellen van het geluidregister was het bestemmingsplan om deze aansluiting om te bouwen nog niet in de databestanden van Rijkswaterstaat opgenomen en kon de aansluiting dan ook nog niet in het geluidregister worden opgenomen. Om deze omissie te herstellen is een procedure gevoerd om deze gewijzigde aansluiting, inclusief de geluidbeperkende maatregelen uit het bestemmingsplan, alsnog in het register op te nemen. Daarom verzoekt Rijkswaterstaat om voor de A59 van kilometer 112,1 tot kilometer 116,2 de geluidproductieplafonds te wijzigen.

De wijziging van de geluidproductieplafonds zal bij 3 woningen leiden tot een beperkte overschrijding van de toetswaarde van maximaal 1 dB. Langs het traject zijn tevens 10 saneringsobjecten aanwezig waar na wijziging een overschrijding van de streefwaarde voor sanering van maximaal 4 dB resteert. Voor deze 13 woningen zal na het onherroepelijk worden van het besluit een onderzoek naar de binnenwaarde worden uitgevoerd.

Indicatieve weergave ligging referentiepunten

Inzagetermijn (termijn is 6 mei 2021 verlopen) 

Het ontwerpbesluit ligt met bijbehorende stukken vanaf de dag na publicatie in de Staatscourant zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken

Tot het ontwerpbesluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten met de gewijzigde plafondwaarden en een aanduiding van de te treffen maatregelen. De op het ontwerpbesluit betrekking hebbende stukken kunt u hier ook downloaden:

Besluit d.d. 22 maart 2021 (inclusief bijlagen)

Aanvraag Rijkswaterstaat d.d. 22 september 2020 (inclusief bijlagen)

Zienswijze (termijn is 6 mei 2021 verlopen) 

Op grond van artikel 3:15, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 11.32 van de Wet milieubeheer kan eenieder, gedurende de periode dat de stukken ter inzage liggen, schriftelijk of mondeling een zienswijze over dit ontwerpbesluit naar voren brengen:

  • een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai, Postbus 97, 3440 AB Woerden en zijn voorzien van naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
  • voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u ook contact op te nemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai, tel.: 0348 – 487 450.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister