Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

A2-A15, knooppunt Deil (besluit d.d. 29 juni 2017)

Bij besluit van 6 februari 2017 met kenmerk IENM/BSK-2017/15193 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu, met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, het verzoek van Rijkswaterstaat toegewezen om de geluidproductieplafonds te wijzigen op referentiepunten, gelegen langs de rijkswegen A2 en A15 nabij knooppunt Deil.
De minister van Infrastructuur en Milieu heeft bij besluit van 29 juni 2017, kenmerk IENM/BSK-2017/67414, een onzorgvuldigheid in het voorgaande besluit van 6 februari 2017 hersteld. Dit (herstel)besluit is op 6 juli 2017 in de Staatscourant en het lokale huis-aan-huisblad Nieuwsblad Geldermalsen gepubliceerd.

Aanleiding
In het nalevingsverslag voor het kalenderjaar 2014 is op de A2 van km 89,4 tot 91,0 en op de A15 van km 114,3 tot 116,4 rondom knooppunt Deil een nalevingsknelpunt geconstateerd. Nadat uit akoestisch onderzoek was gebleken dat het gaat om een blijvend knelpunt, en dat er bovendien geen doelmatige bron- en overdrachtsmaatregelen kunnen worden getroffen, heeft Rijkswaterstaat verzocht om een wijziging van de geluidproductieplafonds. De minister heeft dit verzoek middels het besluit van 6 februari 2017 met kenmerk IENM/BSK-2017/15193 toegewezen en de geluidproductieplafonds op 58 referentiepunten verhoogd.

Naar nu blijkt is voor 15 referentiepunten binnen het projectgebied nagelaten de geluidproductieplafonds opnieuw vast te stellen. Middels het nieuwe besluit wordt deze omissie hersteld. Ten opzichte van het besluit van 6 februari 2017 heeft dit nieuwe besluit geen gevolgen voor het beschermingsniveau voor de omgeving. Voor de terinzagelegging van een nieuw ontwerpbesluit is daarom geen aanleiding.

Situatieschets:
Indicatieve weergave ligging referentiepunten:
Situatieschets

Terinzagelegging Termijn verstreken
Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf de dag na publicatie in de Staatscourant zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken
Tot het besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten, de gewijzigde en nieuw vastgestelde plafondwaarden en het akoestisch onderzoek dat ook aan het besluit van 6 februari 2017 ten grondslag lag. Alle stukken kunt u hier ook downloaden:

(herstel)Besluit d.d. 29 juni 2017

Besluit d.d. 6 februari 2017

Ontwerpbesluit d.d. 24 november 2016

Aanvraag Rijkswaterstaat d.d. 11 augustus 2016, inclusief bijlagen:

Beroep Termijn verstreken
Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven. Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai:
0348 – 487- 450

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister