Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

A1 Laren (besluit van 26 april 2017)

De minister van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat zij met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, het verzoek van Rijkswaterstaat heeft toegewezen om de geluidproductieplafonds te wijzigen op 10 referentiepunten gelegen langs de A1 van km 26.85 tot km 27.20, toe- en afrit 9 (Laren). Bij brief van
26 april 2017, kenmerk IenM/BSK 2017/107357 is het besluit verzonden aan Rijkswaterstaat.

Op 4 januari 2017 is een bekendmaking van het ontwerpbesluit gepubliceerd in de Staatscourant en het lokale huis-aan-huisblad BelNieuws (BLN). Een dag later is het ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Binnen de daarvoor gestelde termijn zijn over het ontwerpbesluit geen zienswijzen ingediend. Het definitief besluit bevat wel een minimale wijziging ten opzichte van het ontwerp, waarin een referentiepunt miste. Deze wijziging wordt toegelicht in het besluit. Een kennisgeving van het definitieve besluit is op woensdag 3 mei 2017 in de Staatscourant en het lokale huis-aan-huisblad BelNieuws (BLN) gepubliceerd.

Aanleiding
De provincie Noord-Holland bereidt een plan voor waarin de N525 ter hoogte van Laren wordt gereconstrueerd. In verband hiermee zullen ook de toe- en afritten van en naar de A1 van aansluiting Hilversum-Noord/Laren worden gewijzigd en zullen enkele van de aanwezige geluidschermen moeten worden verplaatst. Tevens zijn enkele geluidsschermen onjuist in het geluidregister opgenomen, wat met dit besluit hersteld zal worden.

Op twee woningen zal de geluidsbelasting op de gevel vanwege de plannen van de provincie Noord-Holland toenemen. De provincie Noord Holland zal echter tevens een geluidsscherm bouwen van 25 meter lang en 5 meter hoog, langs de westelijke toerit van aansluiting Hilversum-Noord/Laren, aansluitend op het daar al aanwezige geluidscherm. Hierdoor wordt de toename van de geluidsbelasting op die twee woningen ongedaan gemaakt.

Situatieschets:
Weergave ligging referentiepunten:
Situatieschets

Terinzagelegging Termijn verstreken
Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf de dag na publicatie in de Staatscourant zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken
Tot het besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten en de gewijzigde en nieuw vastgestelde plafondwaarden. Alle stukken kunt u hier ook downloaden:

Besluit d.d. 26 april 2017

Ontwerpbesluit d.d. 26 oktober 2016

Aanvraag Rijkswaterstaat d.d. 22 augustus 2016, inclusief bijlagen:

Beroep Termijn verstreken
Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven. Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai:
0348 – 487- 450

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister