Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

N36 en A35, Wierden

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat hij bij besluit van 19 september 2023 met kenmerk IenW/BSK-2023/261309 met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer heeft ingestemd het verzoek van Rijkswaterstaat om de geluidproductieplafonds te wijzigen op referentiepunten, gelegen langs de N36 en A35 rondom de aansluiting van beide wegen ter hoogte van de gemeente Wierden.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag 26 april 2023 in de Staatscourant en in het huis-aan-huisblad “De Wiezer” gepubliceerd. Op dit ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend.

Een kennisgeving van het definitieve besluit is op woensdag 20 september 2023 in de Staatscourant in het huis-aan-huisblad “De Wiezer” gepubliceerd.

Aanleiding en beknopte samenvatting

Gebleken is dat langs de N36 tussen aansluiting met de A35 en de aansluiting Wierden de geluidproductieplafonds volledig worden benut. Uit onderzoek blijkt dat in de toekomst de geluidproductieplafonds zonder aanvullende maatregelen zullen worden overschreden. Ook langs de A35 ter hoogte van de aansluiting met de N36 is sprake van dreigende overschrijdingen van het geluidproductieplafond.

Rijkswaterstaat heeft daarom laten onderzoeken of er geluidbeperkende maatregelen in aanmerking komen om de dreigende overschrijdingen van de geluidproductieplafonds in de toekomst ongedaan te maken.

Het blijkt dat het voor een deel van de A35 doelmatig is om tweelaags ZOAB aan te brengen om de overschrijdingen te voorkomen. Voor een ander deel van de A35 en de N36 is het niet doelmatig om geluidbeperkende maatregelen te nemen, waarmee de overschrijdingen geheel of gedeeltelijk kunnen worden weggenomen. Op basis van deze uitkomst heeft Rijkswaterstaat verzocht de geluid­productieplafonds langs de genoemde twee wegvakken te wijzigen.

De wijziging heeft tot gevolg dat op 10 woningen de geluidsbelasting bij volledig benut geluidproductieplafond zal toenemen met maximaal 1 dB boven de toetswaarde. De geluidbelasting blijft onder de maximale waarde van 65 dB.

Voor deze woningen zal Rijkswaterstaat na het onherroepelijk worden van dit besluit onderzoeken of de wettelijke binnenwaarde wordt overschreden ingeval van volledige benutting van het gewijzigde geluidproductieplafond. Mocht dit het geval zijn, dan zal aan de eigenaren van deze woningen worden aangeboden om geluidwerende maatregelen aan de gevels te treffen.

Inzagetermijn (termijn is verlopen op 3 november 2023) 

Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf donderdag
21 september 2023 voor zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken

Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken referentiepunten met de gewijzigde plafondwaarden. De op het besluit betrekking hebbende stukken kunt u hieronder ook downloaden.

Rechtsmiddelen (termijn is verlopen op 3 november 2023)  

Binnen zes weken na de dag van de terinzagelegging van dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven.
Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister