Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Heerlen-Landgraaf (correctie) (spoor)

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij besluit van 1 maart 2022, met kenmerk IenW/BSK-2022/40637 het besluit van 22 december 2020 waarmee de geluidproductieplafonds op referentiepunten langs het traject Heerlen-Landgraaf-Herzogenrath zijn gewijzigd, heeft gewijzigd.

Een kennisgeving van het wijzigingsbesluit is op 2 maart 2022 in de Staatscourant gepubliceerd en in de huis-aan-huisbladen “Via Parkstad Kerkrade-Landgraaf” en “Via Parkstad Heerlen-Brunssum”.

Aanleiding en beknopte samenvatting

Bij besluit van 22 december 2020 is met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, ingestemd met het verzoek van ProRail om de geluidproductieplafonds te wijzigen op 120 referentiepunten, gelegen langs het traject Heerlen-Landgraaf-Herzogenrath. In dit besluit is echter verzuimd om aan ProRail ontheffing te verlenen voor de naleving van de gewijzigde geluidproductieplafonds tot het moment dat ProRail heeft medegedeeld dat de in het besluit van 22 december 2020 opgenomen maatregelen zijn uitgevoerd.

Met het wijzigingsbesluit van 1 maart 2022 wordt dit verzuim hersteld en wordt aan ProRail alsnog ontheffing voor de naleving verleend. De maatregelen die in het besluit van 22 december 2020 zijn opgenomen, zullen vanaf maart 2022 worden aangebracht.

Inzagetermijn (termijn is verlopen op 15 april 2022)

Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf de eerste werkdag na publicatie in de Staatscourant zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken

De op het besluit betrekking hebbende stukken kunt u hier downloaden:

Beroep (termijn is verlopen op 15 april 2022)

Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.
Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister