Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

A27, Breda

Ontwerpbesluit wijziging geluidproductieplafonds

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat hij bij ontwerpbesluit van 14 november 2023 met kenmerk IenW/BSK-2023/315329 het voornemen bekend heeft gemaakt om met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, in te stemmen met het verzoek van Rijkswaterstaat om de geluidproductieplafonds te wijzigen op referentiepunten, gelegen langs de A27 ter hoogte van de aansluiting met de Franklin Rooseveltweg in Breda.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op vrijdag 17 november 2023 in de Staatscourant gepubliceerd en in het huis-aan-huisblad “Breda Vandaag”. Op dit ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingebracht.

Aanleiding

Tijdens de voorbereiding van het nalevingsverslag over het jaar 2022 heeft Rijkswaterstaat geconstateerd dat langs de A27, ter hoogte van aansluiting met de Franklin in Breda (aansluiting nr. 15) één geluidproductieplafond wordt overschreden. De oorzaak daarvoor ligt in een eerdere wijziging van het oostelijk deel van de aansluiting met genoemde wegen.

Rijkswaterstaat heeft nader onderzoek uitgevoerd naar de geluidseffecten van de gewijzigde aansluiting. Als gevolg van de wijziging van de aansluiting moet één referentiepunt worden verplaatst en op 29 referentiepunten de geluidproductieplafonds worden gewijzigd. De wijziging betreft zowel verhogingen als verlagingen van de geluidproductieplafonds.

Vanwege de verhoging van enige geluidproductieplafonds en de verplaatsing van een referentiepunt is nader onderzoek gedaan op woningniveau. Uit dat onderzoek is gebleken dat de wijziging niet leidt tot overschrijdingen van de toetswaarde bij aanwezige woningen. Er is daarom geen onderzoek naar het treffen van geluidbeperkende maatregelen nodig.

Stukken

Het ontwerpbesluit, inclusief bijlagen, de aanvraag en de overige stukken kunt u hieronder downloaden.

Terinzagelegging (termijn verlopen op 30 december 2023)

Het ontwerpbesluit ligt met bijbehorende stukken vanaf maandag
20 november 2023 voor 6 weken ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 ‑ 487 450). Tot het ontwerpbesluit behoort een lijst van de betrokken referentiepunten en de gewijzigde plafondwaarden.

Zienswijzen (termijn verlopen op 30 december 2023)

Op grond van artikel 3:15, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 11.32 van de Wet milieubeheer kan een ieder, gedurende de periode dat de stukken ter inzage liggen, schriftelijk of mondeling een zienswijze over dit ontwerpbesluit naar voren brengen:

  • een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai,
    Postbus 97, 3440 AB Woerden en zijn voorzien van naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
  • voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u ook contact op te nemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai, tel.: 0348 – 487 450.

Inlichtingen

Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen over de ter inzage gelegde stukken kunt u zich tijdens kantooruren wenden tot Bureau Sanering Verkeerslawaai, telefonisch bereikbaar onder het hierboven vermelde nummer.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister