Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Leeuwarden – Sneek (spoor)

Ontwerpbesluit wijziging geluidproductieplafonds

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij ontwerpbesluit van 3 maart 2024 met kenmerk IenW/BSK-2024/74801 het voornemen bekend heeft gemaakt om met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, het verzoek van ProRail toe te wijzen om de geluidproductieplafonds te wijzigen op referentiepunten, gelegen langs een gedeelte van het spoortraject tussen Leeuwarden en Sneek. De te wijzigen referentiepunten liggen in de gemeente Sudwest Fryslân.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag 6 maart 2024 in de Staatscourant en het huis-aan-huisblad “Huis aan Huis Leeuwarden” gepubliceerd en op donderdag 7 maart 2024 in het huis-aan-huisblad “Sneeker Nieuwblad”. Op het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzers ingebracht.

Aanleiding

Op verzoek van de provincie Fryslân heeft ProRail het spoor tussen Leeuwarden en Sneek geschikt gemaakt voor een extra spitstrein. Hierdoor is er ter hoogte van Mantgum sprake van een hogere rijsnelheid, terwijl voor de rest van het traject is er sprake van een kleine verhoging van de intensiteit.

Uit akoestisch onderzoek dat ProRail heeft laten uitvoeren blijkt dat deze wijziging op een drietal locaties leidt tot een overschrijding van de geluidproductieplafonds. Als gevolg daarvan wordt bij 17 woningen de toetswaarde overschreden. Deze overschrijdingen van de toetswaarden kunnen worden weggenomen door het aanbrengen van raildempers of door het vernieuwen van de bovenbouw van het spoor.

Op grond van dit onderzoek verzoekt ProRail om de geluidproductieplafonds te wijzigen.

Stukken

Het ontwerpbesluit, inclusief bijlagen, de aanvraag en de overige stukken kunt u hieronder downloaden.

Terinzagelegging (termijn is verlopen op 18 april 2024)

Het ontwerpbesluit ligt met bijbehorende stukken vanaf donderdag 7 maart 2024 voor 6 weken ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 â€‘ 487 450). Tot het ontwerpbesluit behoort een lijst van de betrokken referentiepunten en de gewijzigde plafondwaarden.

Zienswijze (termijn is verlopen op 18 april 2024)

Op grond van artikel 3:15, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 11.32 van de Wet milieubeheer kan eenieder, gedurende de periode dat de stukken ter inzage liggen, schriftelijk of mondeling een zienswijze over dit ontwerpbesluit naar voren brengen:

  • een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai,
    Postbus 97, 3440 AB Woerden en zijn voorzien van naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
  • voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u ook contact op te nemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai, tel.: 0348 â€“ 487 450.

Inlichtingen

Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen over de ter inzage gelegde stukken kunt u zich tijdens kantooruren wenden tot Bureau Sanering Verkeerslawaai, telefonisch bereikbaar onder het hierboven vermelde nummer.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds voor spoorwegen is hier te vinden: Geluidregister spoorwegen.