Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

A28, aansluiting N340

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat hij bij besluit van 3 oktober 2023 met kenmerk IenW/BSK-2023/277218 heeft ingestemd met het verzoek van Rijkswaterstaat om met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer de geluidproductieplafonds te wijzigen op referentiepunten gelegen langs de A28 ter hoogte van de aansluiting met de N340. De referentiepunten liggen in de gemeente Zwolle. Het verzoek om de geluidproductieplafonds te wijzigen is namens Rijkswaterstaat ingediend door de provincie Overijssel.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag 12 juli 2023 in de Staatscourant en in het huis-aan-huisblad “Swollenaer” gepubliceerd. Op het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend.

Een kennisgeving van het definitieve besluit is op woensdag 4 oktober 2023 in de Staatscourant en in het huis-aan-huisblad “Swollenaer” gepubliceerd.

Aanleiding en beknopte samenvatting

De provincie Overijssel werkt sinds medio 2020 aan de uitvoering van het project Vechtdalverbinding. Naar verwachting worden de werkzaamheden in 2023 afgerond. Het project betreft de opwaardering van de N340 tussen de A28 en de N48. Het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) N340/N48 is in 2012 vastgesteld, maar in 2017 heeft een herziening plaatsgevonden.

De N340 sluit aan op de rijksweg A28 en daarvoor is inmiddels een nieuw knooppunt gerealiseerd. Het geluidregister is op dit moment nog gebaseerd op de wegligging van het knooppunt A28/N340 volgens het PIP 2012. Het PIP is in 2017 herzien, maar het geluidregister is hierop nog niet aangepast.

Om de ligging van de wegvakken van de A28 in het geluidregister in overeenstemming te brengen met het PIP 2017 is in opdracht van de provincie Overijssel een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek komt naar voren dat de geluidproductieplafonds op 4 referentiepunten met maximaal 0,2 dB moet worden verhoogd. Bij 15 referentiepunten is sprake van een afname van maximaal 0,3 dB. Tevens blijkt uit het onderzoek dat een nieuw referentiepunt moet worden toegevoegd en dat twee referentiepunten moeten worden verplaatst.

De verhoging van de geluidproductieplafonds leidt niet tot een toename van de geluidsbelasting bij volledig benut geluidproductieplafond bij de nabijgelegen woningen. Dat betekent dat de wettelijke toetswaarde bij deze woningen niet wordt overschreden. Daarom is geen nader onderzoek gedaan naar het treffen van maatregelen om de toename van de geluidproductieplafonds ongedaan te maken.

Inzagetermijn (termijn is verlopen op 17 november 2023) 

Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf donderdag 15 oktober 2023 voor zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken

Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken referentiepunten met de gewijzigde plafondwaarden. De op het besluit betrekking hebbende stukken kunt u hieronder ook downloaden.

Rechtsmiddelen (termijn is verlopen op 17 november 2023)  

Binnen zes weken na de dag van de terinzagelegging van dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven.
Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister