Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

N57/N59 Serooskerke

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat hij bij besluit van 7 februari 2023 met kenmerk IenW/BSK-2023/28647 heeft ingestemd met het verzoek van Rijkswaterstaat om met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer de geluidproductieplafonds te wijzigen op referentiepunten gelegen langs de N57 en N59 ter hoogte van Serooskerke, gemeente Schouwen-Duiveland.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op vrijdag 9 december 2022 in de Staatscourant gepubliceerd en in het huis-aan-huisblad “Wereldregio”. Op het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend.

Een kennisgeving van het besluit is op vrijdag 10 februari 2023 in de Staatscourant gepubliceerd en in het hiervoor genoemde huis-aan-huisblad.

Aanleiding en beknopte samenvatting

Binnen het project Rotondes Zeeland (RoZĂ©) legt Rijkswaterstaat uit het oogpunt van de verkeersveiligheid op diverse locaties rotondes aan. Ten westen van Serooskerke komen daarom twee nieuwe rotondes. De N57, die nu ten westen van Serooskerke over de Stoofweg loopt en daar de Serooskerkeweg en de Dammenweg verbindt, wordt daarbij over 650 meter naar het westen verlegd en komt tussen deze nieuwe rotondes te liggen.

Vanwege de wegaanpassingen en de verlegde N57 is een akoestisch onderzoek uitgevoerd om te toetsen of er geluidreducerende maatregelen doelmatig zijn en welke geluidproductieplafonds moeten worden gewijzigd en vastgesteld nabij de verlegde weg. Uit het onderzoek blijkt dat er geen maatregelen doelmatig zijn. Dat is omdat er geen geluidgevoelige bestemmingen aanwezig zijn nabij de referentiepunten waarvan de geluidproductieplafonds worden verhoogd of nieuw worden vastgesteld.

Op grond hiervan heeft Rijkswaterstaat verzocht de geluidproductieplafonds op 54 referentiepunten te wijzigen, de ligging van 15 referentiepunten te wijzigen en Ă©Ă©n referentiepunt te laten vervallen.

Inzagetermijn (termijn is verlopen op 28 maart 2023) 

Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf maandag
13 februari 2023 voor zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken

Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken referentiepunten met de gewijzigde plafondwaarden. De op het besluit betrekking hebbende stukken kunt u hieronder ook downloaden.

Rechtsmiddelen (termijn is verlopen op 28 maart 2023)   

Binnen zes weken na de dag van de terinzagelegging van dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven.
Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister