Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Hoekse Lijn (spoortraject Schiedam – Hoek van Holland)

Ontwerpbesluit wijziging geluidproductieplafonds

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij ontwerpbesluit van 31 oktober 2023 met kenmerk IenW/BSK-2023/294218 het voornemen bekend heeft gemaakt om met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, het verzoek van de RET toe te wijzen de geluidproductieplafonds te wijzigen op referentiepunten, gelegen langs het spoortraject Schiedam – Hoek van Holland.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag 1 november 2023 in de Staatscourant gepubliceerd. In diezelfde week is het ontwerpbesluit ook gepubliceerd in de huis-aan-huisbladen van de betrokken gemeenten. Op het ontwerpbesluit zijn vier zienswijzen ingebracht.

Aanleiding

De RET heeft als beheerder van de Hoekse Lijn op grond van artikel 11.20 van de Wet milieubeheer (Wm) de plicht de geluidproductieplafonds na te leven. Op de Hoekse Lijn is sinds de opening van de lijn als metrolijn in 2019, de vervoersbehoefte aan het toenemen. Het gevolg daarvan is dat in het kalenderjaar 2020 de maximaal toegestane geluidproductie is overschreden. De RET heeft daarom laten onderzoeken of de overschrijding van de geluidproductieplafonds is weg te nemen door het treffen van doelmatige maatregelen.

Het onderzoek wijst uit dat het treffen van maatregelen, zoals het aanbrengen van raildempers of het bouwen van geluidschermen in veel situaties doelmatig is, maar dat met deze maatregelen de overschrijdingen niet volledig kunnen worden weggenomen. Dat heeft als oorzaak dat het treffen van extra maatregelen niet doelmatig is of dat het treffen van maatregelen stuit op technische bezwaren.

Uit het onderzoek op woningniveau blijkt dat bij 59 woningen en 2 scholen de toetswaarde na het treffen van maatregelen met 1 tot 2 dB wordt overschreden. Voor deze objecten zal de RET onderzoeken of de wettelijke binnenwaarde wordt overschreden in geval van volledige benutting van het gewijzigde geluidproductieplafond. Mocht dit het geval zijn, dan zal aan de eigenaren van die objecten worden aangeboden geluidwerende maatregelen aan de gevels te treffen, zodat de geluidsbelasting in alle geluidsgevoelige ruimten wordt teruggebracht tot een waarde die ten minste 3 dB beneden de binnenwaarde ligt.

Stukken

Het ontwerpbesluit, inclusief bijlagen, de aanvraag en de overige stukken kunt u hieronder downloaden.

Terinzagelegging (termijn is verlopen op 14 december 2023)

Het ontwerpbesluit ligt met bijbehorende stukken vanaf donderdag
2 november 2023 voor 6 weken ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 â€‘ 487 450). Tot het ontwerpbesluit behoort een lijst van de betrokken referentiepunten en de gewijzigde plafondwaarden.

Zienswijzen (termijn is verlopen op 14 december 2023)

Op grond van artikel 3:15, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 11.32 van de Wet milieubeheer kan een ieder, gedurende de periode dat de stukken ter inzage liggen, schriftelijk of mondeling een zienswijze over dit ontwerpbesluit naar voren brengen:

  • een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai,
    Postbus 97, 3440 AB Woerden en zijn voorzien van naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
  • voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u ook contact op te nemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai, tel.: 0348 – 487 450.

Inlichtingen

Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen over de ter inzage gelegde stukken kunt u zich tijdens kantooruren wenden tot Bureau Sanering Verkeerslawaai, telefonisch bereikbaar onder het hierboven vermelde nummer.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds voor spoorwegen is hier te vinden: Geluidregister spoorwegen.