Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Hoekse Lijn (spoortraject Schiedam – Hoek van Holland)

Besluit wijziging geluidproductieplafonds

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij besluit van 26 maart 2024 met kenmerk IenW/BSK-2024/90846 heeft ingestemd met het verzoek van de RET om met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, de geluidproductieplafonds te wijzigen op referentiepunten, gelegen langs het spoortraject Schiedam â€‘ Hoek van Holland.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag 1 november 2023 in de Staatscourant gepubliceerd. In diezelfde week is het ontwerpbesluit ook gepubliceerd in de huis-aan-huisbladen van de betrokken gemeenten. Op het ontwerpbesluit zijn vier zienswijzen ingebracht. De zienswijzen leiden niet tot wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Een kennisgeving van het definitieve besluit is op woensdag 27 maart 2024 in de Staatscourant gepubliceerd. In diezelfde week is het besluit ook gepubliceerd in de huis-aan-huisbladen van de betrokken gemeenten.

Aanleiding

De RET heeft als beheerder van de Hoekse Lijn op grond van artikel 11.20 van de Wet milieubeheer (Wm) de plicht de geluidproductieplafonds na te leven. Op de Hoekse Lijn is sinds de opening van de lijn als metrolijn in 2019, de vervoersbehoefte aan het toenemen. Het gevolg daarvan is dat in het kalenderjaar 2020 de maximaal toegestane geluidproductie is overschreden. De RET heeft daarom laten onderzoeken of de overschrijding van de geluidproductieplafonds is weg te nemen door het treffen van doelmatige maatregelen.

Het onderzoek wijst uit dat het treffen van maatregelen, zoals het aanbrengen van raildempers of het bouwen van geluidschermen in veel situaties doelmatig is, maar dat met deze maatregelen de overschrijdingen niet volledig kunnen worden weggenomen. Dat heeft als oorzaak dat het treffen van extra maatregelen niet doelmatig is of dat het treffen van maatregelen stuit op technische bezwaren.

Uit het onderzoek op woningniveau blijkt dat bij 59 woningen en 2 scholen de toetswaarde na het treffen van maatregelen met 1 tot 2 dB wordt overschreden. Voor deze objecten zal de RET onderzoeken of de wettelijke binnenwaarde wordt overschreden in geval van volledige benutting van het gewijzigde geluidproductieplafond. Mocht dit het geval zijn, dan zal aan de eigenaren van die objecten worden aangeboden geluidwerende maatregelen aan de gevels te treffen, zodat de geluidsbelasting in alle geluidsgevoelige ruimten wordt teruggebracht tot een waarde die ten minste 3 dB beneden de binnenwaarde ligt.

Stukken

Het besluit, inclusief bijlagen, de aanvraag en de overige stukken kunt u hieronder downloaden.

Terinzagelegging (termijn is verlopen op 10 mei 2024)

Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf donderdag 28 maart 2024 voor 6 weken ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 â€‘ 487 450). Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken referentiepunten en de gewijzigde plafondwaarden.

Rechtsmiddelen (termijn is verlopen op 10 mei 2024)

Binnen zes weken na de dag van de terinzagelegging van dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven.
Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Inlichtingen

Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen over de ter inzage gelegde stukken kunt u zich tijdens kantooruren wenden tot Bureau Sanering Verkeerslawaai, telefonisch bereikbaar onder het hierboven vermelde nummer.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds voor spoorwegen is hier te vinden: Geluidregister spoorwegen.