Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

N3 Dordrecht – Leerpark

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij besluit van 5 oktober 2021 met kenmerk IenW/BSK-2021/261918 met toepassing van artikel 11.28, vierde lid, van de Wet milieubeheer, het namens de gemeente Dordrecht door Rijkswaterstaat ingediende verzoek toe te wijzen en de geluidproductieplafonds te verlagen op referentiepunten gelegen langs de N3 ter hoogte van de wijk Leerpark in Dordrecht.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag 7 juli 2021 in de Staatscourant en het huis-aan-huisblad “Dordt Centraal” gepubliceerd. Er zijn geen zienswijzen ingebracht op het ontwerpbesluit.

Op vrijdag 8 oktober 2021 is het definitieve besluit bekendgemaakt in de Staatscourant en op woensdag 6 oktober 2021 in het hiervoor genoemde huis-aan-huisblad.

Aanleiding en beknopte samenvatting

In afstemming met Rijkswaterstaat heeft de gemeente Dordrecht in 2014 een stiller wegdek van het type Twinlay aangelegd op de N3 ter hoogte van de wijk Leerpark. Dit is gedaan om de uitbreiding van de wijk Leerpark met woningen en scholen mogelijk te maken. Nu in 2021 en 2022 groot onderhoud aan de N3 wordt uitgevoerd waarbij het wegdek wordt vervangen, is het gewenst het stillere wegdek voor het Leerpark in het geluidregister op te nemen. Hierdoor wordt geborgd dat bij beheer en onderhoud het stillere wegdek gehandhaafd blijft.

Met dit besluit wordt ingestemd met het verzoek van de gemeente Dordrecht en worden de nu geldende geluidproductieplafonds verlaagd.

Inzagetermijn (termijn is verlopen op 23 november 2021) 

Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf maandag 11 oktober 2021 voor zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken

Tot het besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten met de gewijzigde plafondwaarden en een aanduiding van de te treffen maatregelen. De op het besluit betrekking hebbende stukken kunt u hier ook downloaden:

Aanvraag Rijkswaterstaat (inclusief bijlagen)

Beroep (termijn is verlopen op 23 november 2021)  

Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven.
Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister