Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

N15 Maasvlakte

De minister van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat zij bij besluit van 11 augustus 2015, kenmerk IenM/BSK-2015/149672, met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, het verzoek van Rijkswaterstaat toe te wijzen om de geluidproductieplafonds te wijzigen op 28 referentiepunten, gelegen langs de N15, ter hoogte van KM 25,0 tot 26,4, gelegen op de Maasvlakte (gemeenten Rotterdam en Westvoorne). Bij brief van 11 augustus 2015, heeft zij het besluit kenbaar gemaakt aan Rijkswaterstaat.

Ter hoogte van de referentiepunten waarin de geluidproductieplafonds worden gewijzigd liggen geen woningen of andere geluidsgevoelige objecten. Er hoefden daarom geen geluidbeperkende maatregelen te worden afgewogen.

Het ontwerp-besluit is op 8 april 2015 in de Staatscourant en het Algemeen Dagblad (edities Rotterdam Stad en Voorne Putten) bekendgemaakt en heeft tot en met 20 mei 2015 ter inzage gelegen. Over het ontwerp-besluit zijn 3 zienswijzen ontvangen. Deze zienswijzen zijn beantwoord in de zienswijzennota, welke als bijlage bij het besluit is gevoegd. De ingediende zienswijzen hebben niet geleid tot wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-besluit.

Aanleiding
Op 1 juli 2012 zijn landelijk geluidproductieplafonds (GPP) langs rijkswegen van kracht geworden. Afgelopen jaar heeft Rijkswaterstaat voor het eerst sinds de vaststelling van de geluidproductieplafonds een nalevingsverslag opgesteld over het kalenderjaar 2013. Hierin is een vergelijking gemaakt van de werkelijke geluidproductie in 2013 met de heersende geluidproductieplafonds. Op de N15 van km 25,0 tot 25,9, gelegen op de Maasvlakte, is voor het kalenderjaar 2013 een nalevingsknelpunt geconstateerd.

Naar aanleiding van dit geconstateerde knelpunt heeft de beheerder (RWS) akoestisch onderzoek ingesteld naar de toekomstige geluidsituatie langs dit gedeelte van de N15 (zichtjaar 2030). Het resultaat van dit akoestisch onderzoek is, dat in het zichtjaar 2030 op 21 referentiepunten de geluidproductieplafonds worden overschreden. Op 7 referentiepunten die zijn gelegen buiten het nalevingsknelpunt is van een toename van de geluidsbelasting vanwege zogenaamde uitstralingseffecten. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een verzoek van Rijkswaterstaat om op 28 referentiepunten het geluidproductieplafond te wijzigen.

Ter hoogte van de referentiepunten waarin de geluidproductieplafonds worden gewijzigd liggen geen woningen of andere geluidsgevoelige objecten. Er zijn daarom geen geluidbeperkende maatregelen te worden afgewogen.

Situatieschets:
Weergave ligging referentiepunten N15

Inzagetermijn (verlopen)
Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken liggen met ingang van 24 augustus 2015 zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (De Bleek 10 te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken
Tot het ontwerp-besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten, de gewijzigde plafondwaarden, de zienswijzenota en een akoestisch rapport. De stukken kunt u hier ook downloaden:

Definitief besluit d.d. 11 augustus 2015

Ontwerp-besluit d.d. 2 april 2015

Aanvraag Rijkswaterstaat, inclusief bijlagen:

Beroep (termijn verlopen)
Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant (24 augustus 2015) kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven. Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai:
0348 – 487- 450

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister