Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

A73 Venlo

De minister van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat zij bij besluit van 26 april 2017, kenmerk IenM/BSK-2017/44863, met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, het verzoek van Rijkswaterstaat heeft toegewezen om de geluidproductieplafonds te wijzigen op 115 referentiepunten, gelegen langs de A73 bij Venlo, ter hoogte van km 45,4 tot km 49,8 en de A67 ter hoogte van km 67,7 tot km 69,9.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op donderdag 3 november 2016 in de Staatscourant en het lokale huis-aan-huisblad Combi Venlo/Beesel en HALLO Horst aan de Maas gepubliceerd. Over dit ontwerpbesluit zijn
2 zienswijzen ingediend. De ingediende zienswijzen hebben niet geleid tot wijzigingen in het definitieve besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit. Het definitief besluit bevat wel enkele minimale wijzigingen ten opzichte van het ontwerp, er zijn namelijk 4 referentiepunten aan het besluit toegevoegd. Deze wijziging wordt in het besluit zelf toegelicht. Een kennisgeving van het besluit is op woensdag 3 mei 2017 in de Staatscourant en de lokale huis-aan-huisbladen Combi Venlo/Beesel gepubliceerd en op donderdag 4 mei 2017 in het huis-aan-huisblad HALLO Horst aan de Maas.

Aanleiding
De aanleiding van deze wijziging is gelegen in drie bevindingen van Rijkswaterstaat:

  1. In het nalevingsverslag over het jaar 2013 is geconstateerd dat de geluidproductieplafonds langs de A73 tussen kilometer 45,4 en 46,3 worden overschreden.
  2. Bij de controle van het geluidregister ten behoeve van deze nalevingsberekeningen is geconstateerd dat de aansluiting Greenportlane, die is opengesteld in 2011, niet in het geluidregister is opgenomen.
  3. De oude aansluiting “Grubbenvorst” is niet uit het geluidregister verwijderd.

Deze bevindingen zijn de aanleiding geweest voor Rijkswaterstaat om voor het traject tussen kilometer 45,4 en 49,5 een akoestisch onderzoek uit te voeren. Uit dit akoestisch onderzoek volt dat voor 111 referentiepunten de geluidproductieplafonds dienen te worden gewijzigd. Bovendien is gebleken dat het niet doelmatig is om maatregelen te treffen die de gevolgen van de aangevraagde wijziging van de geluidproductieplafonds voor de geluidsbelastingen op woningen beperken. Als gevolg van de wijziging van de geluidproductieplafonds zullen de geluidbelastingen op 14 woningen bij volledig benut geluidproductieplafond toenemen.

Situatieschets:
Weergave ligging referentiepunten (2 downloads):

Terinzagelegging Termijn verstreken
Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf de dag na publicatie in de Staatscourant zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken
Tot het besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten, de gewijzigde en nieuw vastgestelde plafondwaarden en een zienswijzenota. Alle stukken kunt u hier ook downloaden:

Besluit d.d. 26 april 2017

Ontwerpbesluit d.d. 28 oktober 2016

Aanvraag Rijkswaterstaat Zuid-Nederland d.d. 11 juli 2016, inclusief bijlagen:

Beroep Termijn verstreken
Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven. Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai:
0348 – 487- 450

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister