Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Besluit van 20 december 2018 (spoor)

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij besluit van 20 december 2018 met kenmerk IenW/BSK-2018/194521 met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, de geluidproductieplafonds heeft gewijzigd op referentiepunten langs spoortrajecten. Deze referentiepunten zijn opgenomen in de figuren 1 tot en met 6 van het rapport “Akoestisch onderzoek gpp’s HSL op basis van Rhedaspoor” van 10 juli 2018 met kenmerk T20150115-1772353677-1789 (hierna ‘akoestisch onderzoek’), dat deel uitmaakt van dit besluit.

De te wijzigen geluidproductieplafonds liggen in de gemeenten Barendrecht, Hoekse Waard, Rotterdam en Zwijndrecht. De wijziging heeft ook effect voor het grondgebied van de gemeenten Lansingerland en Ridderkerk.

Het besluit is op dinsdag 22 januari 2019 bekendgemaakt in de Staatscourant en het huis-aan-huisblad “Hart van Holland, editie Lansingerland” en op 23 januari 2019 in de huis-aan huis-bladen “Havenloods Noord en Havenloods Zuid, “De Kombinatie, editie Zwijndrecht”, “Het Zuiden Ridderkerk”, “Het Zuiden Barendrecht” en “Het Kompas”.

Aanleiding
De aanleiding van deze wijziging van de geluidproductieplafonds is dat staatssecretaris Mansveld in haar brief van 1 oktober 2015 aan de Tweede Kamer over de geluidmaatregelen op de HSL heeft geschreven dat de brongegeven van de HSL in het geluidregister zullen worden aangepast. De brongegevens zijn medebepalend voor de hoogte van de geluidproductieplafonds.

Inzage (termijn verlopen)
Het besluit tot wijziging van geluidproductieplafonds HSL-Zuid en de daaraan ten grondslag liggende akoestische onderzoeken liggen vanaf de dag na publicatie ter inzage bij het informatiecentrum van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag.

Alle stukken kunnen ook hier worden gedownload:

Bezwaar (termijn verlopen)
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit door een belanghebbende een bezwaarschrift worden ingediend. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en moet worden gestuurd naar Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, Unit Paralegals, Postbus 20906, 2500 EX Den Haag.

Het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, dus uiterlijk op 5 maart 2019. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:
• de naam en het adres van de indiener;
• de dagtekening;
• een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
• de gronden van het bezwaar (motivering).

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai:
0348 – 487- 450

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister