Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

A4, Dinteloord

Ontwerpbesluit wijziging geluidproductieplafonds

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat hij bij ontwerpbesluit van 7 november 2023 met kenmerk IenW/BSK-2023/310280 het voornemen bekend heeft gemaakt om met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, in te stemmen met het verzoek van Rijkswaterstaat om de geluidproductieplafonds te wijzigen op referentiepunten, gelegen langs de A4 ter hoogte van Dinteloord, gemeente Steenbergen.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag 8 november 2023 in de Staatscourant gepubliceerd en in het huis-aan-huisblad “Steenbergse Bode”. Op dit ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingebracht.

Aanleiding

Met mijn besluit van 21 juni 2021 met kenmerk IenW/BSK-2021/169153 heb ik de geluid-productieplafonds op referentiepunten langs de A4 gewijzigd. Onderdeel van dit besluit betrof onder andere de realisatie van een drietal geluidschermen. Bij de voorbereiding van de realisatie van deze maatregelen is voor het geluidscherm aan de westzijde van de A4 ter hoogte van Dinteloord gebleken dat een deel van het scherm conflicteert met een aanwezig kabel- en leidingentracĂ©. Omdat het verleggen van deze kabels en leidingen technisch complex is, is besloten om het te realiseren schermdeel ter hoogte van dit conflict te verplaatsen. Over een lengte van 37 meter wordt het scherm 5,7 meter naar achteren (van de weg af) verplaatst.

Er is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de effecten van de verplaatsing van dit schermdeel. Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de verplaatsing van het schermdeel leidt tot een geringe verhoging van 0,1 dB van de geluidproductieplafonds op drie referentiepunten. Uit het onderzoek blijkt verder dat deze verhoging niet leidt tot overschrijdingen van de toetswaarde op aanwezige woningen in de omgeving. Er is daarom geen onderzoek naar aanvullende geluidmaatregelen nodig. Op grond daarvan heeft Rijkswaterstaat mij verzocht de geluidproductieplafonds te wijzigen.

Op de volgende kaart is de ligging van de referentiepunten en de in het register op te nemen maatregel weergegeven.

Stukken

Het ontwerpbesluit, inclusief bijlagen, de aanvraag en de overige stukken kunt u hieronder downloaden.

Terinzagelegging (termijn is verlopen op 21 december 2023)

Het ontwerpbesluit ligt met bijbehorende stukken vanaf donderdag
9 november voor 6 weken ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 â€‘ 487 450). Tot het ontwerpbesluit behoort een lijst van de betrokken referentiepunten en de gewijzigde plafondwaarden.

Zienswijzen (termijn is verlopen op 21 december 2023)

Op grond van artikel 3:15, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 11.32 van de Wet milieubeheer kan een ieder, gedurende de periode dat de stukken ter inzage liggen, schriftelijk of mondeling een zienswijze over dit ontwerpbesluit naar voren brengen:

  • een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai,
    Postbus 97, 3440 AB Woerden en zijn voorzien van naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
  • voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u ook contact op te nemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai, tel.: 0348 – 487 450.

Inlichtingen

Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen over de ter inzage gelegde stukken kunt u zich tijdens kantooruren wenden tot Bureau Sanering Verkeerslawaai, telefonisch bereikbaar onder het hierboven vermelde nummer.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister