Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

A1 Bathmen

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij besluit van 30 november 2021 met kenmerk IenW/BSK-2021/313535 met toepassing van artikel 11.28, vierde lid van de Wet milieubeheer, het verzoek van de gemeente Deventer heeft toegewezen om de geluidproductieplafonds te wijzigen op referentiepunten gelegen langs de A1 ter hoogte van Bathmen.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag
7 april 2021 in de Staatscourant en het huis-aan-huisblad “De Bathmense Krant” gepubliceerd. Op dit ontwerpbesluit is 1 zienswijze ingediend. Naar aanleiding van deze zienswijze is een fout hersteld in de modellering van de geluidswal ten behoeve van het rekenprogramma waarmee de geluidproductie-plafonds worden berekend.

Op vrijdag 3 december 2021 is een kennisgeving van het definitieve besluit in de Staatscourant gepubliceerd en op woensdag 24 november 2021 tevens in het huis-aan-huisblad “De Bathmense Krant”.

Aanleiding en beknopte samenvatting

In het Tracébesluit A1 Apeldoorn-Azelo van 12 juni 2018 zijn ter hoogte van Bathmen maatregelen opgenomen om de toename van de geluidsbelasting ten gevolge van de verbreding van de A1 te beperken. In aanvulling op deze wettelijke maatregelen wil de gemeente Deventer nadere maatregelen treffen om het woon- en leefklimaat in Bathmen te verbeteren.

De gemeente Deventer heeft verzocht om deze nadere maatregelen op te nemen in het geluidregister. De maatregelen bestaan uit het verhogen en verlengen van de geluidsafscherming aan de noordzijde van de A1 ter hoogte van Bathmen zoals deze is opgenomen in het Tracébesluit.

Deze maatregelen leiden tot een verlaging van de geluidproductieplafonds

Inzagetermijn (termijn is verlopen op 18 januari 2022) 

Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf de eerste werkdag na publicatie in de Staatscourant zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken

Tot het besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten met de gewijzigde plafondwaarden en een aanduiding van de te treffen maatregelen. De op het besluit betrekking hebbende stukken kunt u hieronder ook downloaden.

Aanvraag gemeente Deventer (inclusief bijlagen)

Beroep (termijn is verlopen op 18 januari 2022) 

Binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven.
Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister