Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Nijmegen, spoortraject Nijmegen-Den Bosch

Besluit wijziging geluidproductieplafonds

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij besluit van 16 april 2024 met kenmerk IenW/BSK-2024/114510 heeft ingestemd met het verzoek van de gemeente Nijmegen om met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, de geluidproductieplafonds te verlagen op referentiepunten, gelegen langs het spoortraject Nijmegen â€‘ Den Bosch voor zover gelegen binnen de gemeente Nijmegen.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op vrijdag 17 november 2023 in de Staatscourant gepubliceerd en in het huis-aan-huisblad “De Brug Nijmegen”. Op dit ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingebracht.

Een kennisgeving van het definitieve besluit is op vrijdag 19 april 2024 gepubliceerd in de Staatscourant en in het huis-aan-huisblad “De Brug Nijmegen”.

Aanleiding

De gemeente Nijmegen heeft geconstateerd dat op het traject Nijmegen – Den Bosch de geluidsproductieplafonds veel hoger zijn dan de werkelijke geluidproductie. De gemeente is daarop in overleg getreden met ProRail om te onderzoeken of het mogelijk is de geluidproductieplafonds te verlagen.

Uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van ProRail is gebleken dat het niet noodzakelijk is de aanwezige geluidruimte te behouden. Gelet op de doelstelling van de Wet milieubeheer heeft de gemeente verzocht om een verlaging van de geluidproductieplafonds langs dit traject. Met dit besluit wordt ingestemd met het verzoek van de gemeente en worden de plafondwaarden van 129 referentiepunten verlaagd met gemiddeld 5 dB.

Stukken

Het besluit, inclusief bijlagen, de aanvraag en de overige stukken kunt u hieronder downloaden.

Terinzagelegging (termijn is verlopen op 4 juni 2024)

Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf maandag 22 april 2024 voor 6 weken ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 â€‘ 487 450). Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken referentiepunten en de gewijzigde plafondwaarden.

Rechtsmiddelen (termijn is verlopen op 4 juni 2024)

Binnen zes weken na de dag van de terinzagelegging van dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven.
Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Inlichtingen

Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen over de ter inzage gelegde stukken kunt u zich tijdens kantooruren wenden tot Bureau Sanering Verkeerslawaai, telefonisch bereikbaar onder het hierboven vermelde nummer.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds voor spoorwegen is hier te vinden: Geluidregister spoorwegen.