Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

N31 tussen Zurich en Harlingen

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij besluit van 25 april 2018, kenmerk IenW/BSK-2018/84017, met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, het verzoek van Rijkswaterstaat heeft toegewezen om de geluidproductieplafonds te wijzigen op 145 referentiepunten, gelegen langs de N31 tussen knooppunt Zurich en Harlingen.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag 13 december 2017 in de Staatscourant en de lokale huis-aan-huisbladen “Franeker Courant” (in de gemeente Harlingen) en het “Bolswards Nieuwsblad” (in de gemeente Súdwest Fryslân) gepubliceerd. Ik heb over het ontwerpbesluit één zienswijze ontvangen. Deze zienswijze heb ik beantwoord in de zienswijzennota, welke ik als bijlage 3 bij dit besluit heb gevoegd. De ingediende zienswijze heeft niet geleid tot wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit. Een kennisgeving van het definitieve besluit is op woensdag 2 mei 2018 in de Staatscourant en de eerder genoemde huis-aan-huisbladen gepubliceerd.

Aanleiding
In het Nalevingsverslag geluidproductieplafonds rijkswegen 2015 is de rijksweg N31 tussen de aansluiting A7 en Harlingen opgenomen als locatie waar de geluidproductieplafonds (dreigen te) worden overschreden. Rijkswaterstaat heeft laten onderzoeken of er geluidbeperkende maatregelen getroffen kunnen worden om de geluidproductieplafonds weer na te kunnen leven. Uit dit onderzoek volgt dat nabij de woonkernen van Zurich en Harlingen tweelaags ZOAB aangelegd kan worden. Dit wegdek wordt (volgens planning) in 2019 aangelegd, waarmee de geluidproductieplafonds weer nageleefd kunnen worden.

Voor het gedeelte van de N31 waar geen geluidbeperkende maatregelen in aanmerking komen heeft Rijkswaterstaat het verzoek tot wijziging van de geluidproductieplafonds ingediend. Dit is het geval voor het traject tussen de aansluiting op de A7 en km. 7,46 bij Zurich en tussen km. 8,77 en km. 13,25. Als gevolg van de wijziging van de geluidproductieplafonds zal de geluidbelasting op 5 woningen met maximaal 1 dB toenemen. Voor deze 5 woningen zal Rijkswaterstaat onderzoeken of de wettelijke binnenwaarde wordt overschreden. Mocht dit het geval zijn dan zal aan de eigenaren van die woningen worden aangeboden om geluidwerende maatregelen aan de gevels te treffen, zodat aan de binnenwaarde wordt voldaan.

Indicatieve weergave ligging referentiepunten:
Download kaartmateriaal N31

Inzagetermijn
Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf de dag na publicatie in de Staatscourant zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken
Tot het besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten met de gewijzigde plafondwaarden. De op het besluit betrekking hebbende stukken kunt u hier ook downloaden:

Besluit d.d. 25 april 2018 (inclusief bijlagen)

Ontwerpbesluit d.d. 7 december 2017 (inclusief bijlagen)

Aanvraag Rijkswaterstaat d.d. 10 november 2017 (inclusief bijlagen)

Beroep
Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt, een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen en zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt. Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven. Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai:
0348 – 487- 450.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister