Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Groningen losplaats – Waterhuizen aansluiting (spoor)

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat zij, met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, het verzoek van ProRail heeft toegewezen om de geluidproductieplafonds te wijzigen op 55 referentiepunten, gelegen langs het traject Groningen losplaats – Waterhuizen aansluiting (KM 84,0 t/m KM 86,1).

Op 21 oktober 2015 is het ontwerpbesluit bekendgemaakt in de Staatscourant, de Groninger Gezinsbode en het Harener Weekblad en vanaf die datum heeft het ontwerpbesluit zes weken ter inzage gelegen. Op het ontwerpbesluit zijn gedurende deze periode geen zienswijzen ingebracht. Bij brief van 16 december 2015 is derhalve het definitieve besluit met kenmerk IenM/BSK-2015/246332 ongewijzigd kenbaar gemaakt aan ProRail.

Een bekendmaking van het besluit is op woensdag 23 december 2015 in de Staatscourant, de Groninger Gezinsbode en het Harener Weekblad gepubliceerd.

Aanleiding
ProRail is als spoorbeheerder conform Hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer verantwoordelijk voor het opstellen van een nalevingsverslag ten aanzien van de geluidsproducties op referentiepunten. ProRail, afdeling VACO milieucapaciteit, heeft na analyse in 2013 vastgesteld dat op een aantal trajecten een overschrijding dreigt van de geluidproductieplafonds. Het betreft onder meer het traject Groningen losplaats – Waterhuizen aansluiting (KM 84,0 t/m KM 86,1). Voor deze locatie heeft ProRail verzocht de geluidproductieplafonds op de betrokken referentiepunten te verhogen.

Ter hoogte van de referentiepunten waarin de geluidproductieplafonds zijn gewijzigd liggen geen woningen of andere geluidsgevoelige objecten waar de voorkeurswaarde wordt overschreden. Er zijn daarom geen geluidbeperkende maatregelen afgewogen.

Weergave ligging referentiepunten
Weergave ligging referentiepunten
rood = Te wijzigen referentiepunten

Terinzagelegging Termijn verlopen
Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf de dag na publicatie in de Staatscourant zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (De Bleek 10 te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 487 450).

Stukken
Tot het besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten en de gewijzigde plafondwaarden. Het besluit, inclusief bijlagen, aanvraag en akoestisch onderzoek kunt u ook hier downloaden:

Besluit d.d. 16 december 2015 (inclusief bijlagen):

Ontwerpbesluit d.d. 19 oktober 2015 (inclusief bijlagen):

Aanvraag ProRail d.d. 20 mei 2014:

Aanvulling aanvraag d.d. 25 augustus 2015:

Beroep Termijn verlopen
Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven. Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai:
0348 – 487- 450

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister