Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

A28 Spier

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij, met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, het verzoek van Rijkswaterstaat heeft toegewezen om de geluidproductieplafonds te wijzigen op de referentiepunten, gelegen langs de rijksweg A28 ter hoogte van Spier. Bij brief van 19 maart 2020, kenmerk IENW/BSK-2020/49329 heeft zij het besluit kenbaar gemaakt aan Rijkswaterstaat.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag
18 december 2019 in de Staatscourant en het lokale huis-aan-huisblad “Krant van Midden-Drenthe” gepubliceerd. Binnen de daarvoor bestemde termijn zijn geen zienswijzen ingediend over het ontwerpbesluit. Een kennisgeving van het definitieve besluit is op woensdag 25 maart 2020 gepubliceerd in de Staatscourant. Op die dag is tevens een kennisgeving verschenen in het eerder genoemde huis-aan-huisblad.

Aanleiding en beknopte samenvatting

De aanleiding voor het verzoek betreft het opnemen van de werkelijk aanwezige afschermende objecten bij Spier in het geluidregister. Het betreft twee wallen en een scherm, met de volgende afmetingen: aan de oostzijde van de weg van km 152,60 tot 152,68 over 80 meter een wal van 5 meter hoog, van km 152,68 tot km 152,84 over 160 meter een 5,5 meter hoog scherm en van km 152,84 tot km 153,21 over 370 meter een wal van 5 meter hoog. De afschermende objecten zijn in werkelijkheid aanwezig, maar niet of niet conform hun werkelijke afmetingen opgenomen in het geluidregister. Opname van de werkelijk aanwezige afschermende objecten in het geluidregister leidt tot een lagere waarde van de GPP’s op de referentiepunten ter hoogte van deze objecten en in hun directe nabijheid. De geluidproductieplafonds wordt op 10 referentiepunten verlaagd en de afschermende objecten worden in het geluidregister opgenomen.

Er worden geen referentiepunten verplaatst.

Weergave ligging referentiepunten en op te nemen geluidscherm

Inzagetermijn (termijn verstreken d.d. 7 mei 2020)

Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf de dag na publicatie in de Staatscourant zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken

Tot het besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten met de gewijzigde plafondwaarden en een aanduiding van de te treffen maatregelen. De op het besluit betrekking hebbende stukken kunt u hier ook downloaden:

Besluit van 19 maart 2020 (inclusief bijlagen)

Aanvraag Rijkswaterstaat d.d. 29 oktober 2019 (inclusief bijlagen)

Ontwerpbesluit d.d. 17 december 2019 (inclusief bijlagen)

Beroep (termijn verstreken d.d. 7 mei 2020)

Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.
Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister