Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Leiden – Werninkterrein (spoor)

Ontwerpbesluit verlaging geluidproductieplafonds

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij ontwerpbesluit van 5 december 2023 met kenmerk IenW/BSK-2023/361644 het voornemen bekend heeft gemaakt om met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, het verzoek van de gemeente Leiden toe te wijzen om de geluidproductieplafonds te verlagen op referentiepunten, gelegen langs het spoortraject Leiden-Den Haag, ter hoogte van het Werninkterrein.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op donderdag 7 december 2023 in de Staatscourant gepubliceerd en in het huis-aan-huisblad “Leids Nieuwsblad”. Op dit besluit is één zienswijze ingediend.

Aanleiding

De gemeente Leiden heeft de ambitie om op het Werninkterrein, een voormalig bedrijventerrein, woningbouw te realiseren. Om de mogelijkheden voor woningbouw te vergroten, zou de gemeente graag zien dat de geluidproductieplafonds ter hoogte van het terrein worden verlaagd.

Na overleg met ProRail is een akoestisch onderzoek uitgevoerd om te beoordelen of en zo ja, in welke mate de geluidproductieplafonds kunnen worden verlaagd.

Uit het onderzoek blijkt dat voor het spoorgedeelte van Leiden naar Den Haag tussen de Doctor Lelylaan en de Stevenshofdreef de geluidproductieplanfonds kunnen worden verlaagd. Als gevolg van uitstralingseffecten van deze verlaging worden ook geluidproductieplafonds tot maximaal 1 km buiten dit gebied verlaagd. In totaal worden voor 42 referentiepunten de geluidproductieplafonds met 0,1 dB tot maximaal 3,1 dB verlaagd.

Stukken

Het ontwerpbesluit, inclusief bijlagen, de aanvraag en de overige stukken kunt u hieronder downloaden.

Terinzagelegging (termijn is verlopen op 19 januari 2024)

Het ontwerpbesluit ligt met bijbehorende stukken vanaf vrijdag 8 december 2023 voor 6 weken ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 ‑ 487 450). Tot het ontwerpbesluit behoort een lijst van de betrokken referentiepunten en de gewijzigde plafondwaarden.

Zienswijzen (termijn is verlopen op 19 januari 2024)

Op grond van artikel 3:15, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 11.32 van de Wet milieubeheer kan een ieder, gedurende de periode dat de stukken ter inzage liggen, schriftelijk of mondeling een zienswijze over dit ontwerpbesluit naar voren brengen:

  • een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai,
    Postbus 97, 3440 AB Woerden en zijn voorzien van naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
  • voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u ook contact op te nemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai, tel.: 0348 – 487 450.

Inlichtingen

Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen over de ter inzage gelegde stukken kunt u zich tijdens kantooruren wenden tot Bureau Sanering Verkeerslawaai, telefonisch bereikbaar onder het hierboven vermelde nummer.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds voor spoorwegen is hier te vinden: Geluidregister spoorwegen.