Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

N57, Aansluiting met N218

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat hij bij besluit van 3 oktober 2023 met kenmerk IenW/BSK-2023/277206 heeft ingestemd met het verzoek van Rijkswaterstaat om met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer de geluidproductieplafonds te wijzigen op referentiepunten gelegen langs de N57 tussen de Brielse brug en de Dorpsweg in Vierpolders.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag 17 mei 2023 in de Staatscourant en in het huis-aan-huisblad “Briels Nieuwsblad” gepubliceerd. Op het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen binnengekomen.

Een kennisgeving van het definitieve besluit is op woensdag 4 oktober 2023 in de Staatscourant en in het huis-aan-huisblad “Briels Nieuwsblad” gepubliceerd.

Aanleiding en beknopte samenvatting

In de nalevingsrapportage over het jaar 2021 heeft Rijkswaterstaat een verschil opgemerkt tussen het geluidregister en de werkelijke situatie bij de kruising van de N57 met de N218. Deze kruising is in de periode 2012-2014 gewijzigd en de huidige situatie is in december 2014 opgeleverd. Er is een ongelijkvloerse kruising met op- en afritten gerealiseerd. Deze ongelijkvloerse kruising is abusievelijk niet in het geluidregister opgenomen.

Om de werkelijke situatie in het geluidregister op te laten nemen is Rijkswaterstaat een wijzigingsprocedure gestart en heeft zij het bijbehorend akoestische onderzoek uitgevoerd. Opname van de werkelijke situatie in het geluidregister leidt tot een toename van de nu geldende geluidproductieplafonds ter plekke. Er is onderzocht of maatregelen doelmatig zijn om deze toename teniet te doen. Dat blijkt niet het geval te zijn. Rijkswaterstaat heeft daarom verzocht de geluidproductieplafonds te wijzigen. Als gevolg van de wijziging neemt bij 15 woningen de geluidsbelasting bij volledig benut geluidproductieplafond toe met 1 of 2 dB boven de toetswaarde. Voor deze 15 woningen zal Rijkswaterstaat na het onherroepelijk worden van dit besluit onderzoeken of de wettelijke binnenwaarde wordt overschreden ingeval van volledige benutting van het gewijzigde geluidproductieplafond. Mocht dit het geval zijn, dan zal aan de eigenaren van deze woningen worden aangeboden om geluidwerende maatregelen aan de gevels te treffen, zodat de geluidsbelasting in alle geluidsgevoelige ruimten wordt teruggebracht tot een waarde die ten minste 3 dB beneden de binnenwaarde ligt.

Inzagetermijn (termijn is verlopen op 17 november 2023) 

Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf donderdag 5 oktober 2023 voor zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken

Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken referentiepunten met de gewijzigde plafondwaarden. De op het besluit betrekking hebbende stukken kunt u hieronder ook downloaden.

Rechtsmiddelen (termijn is verlopen op 17 november 2023)  

Binnen zes weken na de dag van de terinzagelegging van dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven.
Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister