Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

N57, Aansluiting met N218

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat hij bij ontwerpbesluit van 16 mei 2023 met kenmerk IenW/BSK-2023/106309 het voornemen bekend heeft gemaakt om met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, in te stemmen met het verzoek van Rijkswaterstaat om de geluidproductieplafonds te wijzigen op referentiepunten, gelegen langs de N57 tussen de Brielse brug en de Dorpsweg in Vierpolders.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag 17 mei 2023 in de Staatscourant en in het huis-aan-huisblad “Briels Nieuwsblad” gepubliceerd.

Aanleiding en beknopte samenvatting

In de nalevingsrapportage over het jaar 2021 heeft Rijkswaterstaat een verschil opgemerkt tussen het geluidregister en de werkelijke situatie bij de kruising van de N57 met de N218. Deze kruising is in de periode 2012-2014 gewijzigd en de huidige situatie is in december 2014 opgeleverd. Er is een ongelijkvloerse aansluiting met op- en afritten gerealiseerd. Deze ongelijkvloerse kruising is abusievelijk niet in het geluidregister opgenomen.

Om deze omissie te herstellen is Rijkswaterstaat alsnog een wijzigingsprocedure gestart en is bijbehorend akoestisch onderzoek uitgevoerd. Opname van de gewijzigde wegligging in het geluidregister in combinatie met een nieuwe verkeersprognose voor dit wegvak leidt tot een toename van de nu geldende geluidproductieplafonds ter plekke. Er is onderzocht of bron- en/of afschermende maatregelen aan de N57 doelmatig zijn om deze toename teniet te doen. Dat blijkt niet het geval te zijn. Als gevolg van de wijziging van de geluidproductieplafonds neemt bij 15 woningen de geluidsbelasting bij volledig benut geluidproductieplafond toe met 1 of 2 dB boven de toetswaarde.

Voor deze 15 woningen zal Rijkswaterstaat na het onherroepelijk worden van dit besluit onderzoeken of de wettelijke binnenwaarde wordt overschreden ingeval van volledige benutting van het gewijzigde geluidproductieplafond. Mocht dit het geval zijn, dan zal aan de eigenaren van deze woningen worden aangeboden om geluidwerende maatregelen aan de gevels te treffen, zodat de geluidsbelasting in alle geluidsgevoelige ruimten wordt teruggebracht tot een waarde die ten minste 3 dB beneden de binnenwaarde ligt.

Inzagetermijn (termijn is verlopen op 29 juni 2023) 

Het ontwerpbesluit ligt met bijbehorende stukken vanaf vrijdag 19 mei 2023 voor zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken

Tot het ontwerpbesluit behoort een lijst van de betrokken referentiepunten met de gewijzigde plafondwaarden. De op het ontwerpbesluit betrekking hebbende stukken kunt u hieronder ook downloaden.

Zienswijze (termijn is verlopen op 29 juni 2023)  

Op grond van artikel 3:15, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 11.32 van de Wet milieubeheer kan eenieder, gedurende de periode dat de stukken ter inzage liggen, schriftelijk of mondeling een zienswijze over dit ontwerpbesluit naar voren brengen:

  • een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai,
    Postbus 97, 3440 AB Woerden en zijn voorzien van naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
  • voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u ook contact op te nemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai, tel.: 0348 – 487 450.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister