Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

A59, Bernheze

Ontwerpbesluit verlaging geluidproductieplafonds

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat hij bij ontwerpbesluit van 31 oktober 2023 met kenmerk IenW/BSK-2023/310303 het voornemen bekend heeft gemaakt om met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, het verzoek van Rijkswaterstaat toe te wijzen om de geluidproductieplafonds te verlagen op een aantal referentiepunten gelegen aan de zuidzijde van de A59 ter hoogte van de Graafsebaan in de gemeente Bernheze.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag 1 november 2023 in de Staatscourant gepubliceerd en op woensdag 8 november 2023 in het huis-aan-huisblad “De Mooi Bernheze Krant”. Op het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingebracht.

Aanleiding

De A59 ter hoogte van de gemeente Bernheze is gesaneerd met het saneringsplan “Noord‑Brabant Oost, fase 1”, dat ik bij besluit van 21 november 2021 met kenmerk IenW/BSK‑2021/303165 heb vastgesteld.

In het akoestisch onderzoek bij dit saneringsplan bleek dat ten zuiden van de A59 tussen kilometer 154,93 en kilometer 155,19 een geluidscherm doelmatig is, maar dat de bouw ervan stuitte op een overwegend bezwaar van technische aard. Omdat de berm tussen de A59 en de naastliggende Graafsebaan te smal is om een geluidscherm te plaatsen, is het scherm niet in het saneringsplan opgenomen.

Nu de gemeente Bernheze de Graafsebaan gaat herinrichten, ontstaat er ruimte om het geluidscherm tussen kilometer 154,93 en kilometer 155,19 alsnog te realiseren. Omdat het geluidscherm in beheer en onderhoud komt bij Rijkswaterstaat, wil Rijkswaterstaat dit geluidscherm laten opnemen in het geluidregister. Opname van het scherm in het geluidregister heeft tot gevolg dat op 6 referentiepunten het geluidproductieplafond kan worden verlaagd.

Stukken

Het ontwerpbesluit, inclusief bijlagen, de aanvraag en de overige stukken kunt u hieronder downloaden.

Terinzagelegging (termijn is verlopen op 14 december 2023)

Het ontwerpbesluit ligt met bijbehorende stukken vanaf donderdag
2 november 2023 voor 6 weken ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 â€‘ 487 450). Tot het ontwerpbesluit behoort een lijst van de betrokken referentiepunten en de gewijzigde plafondwaarden.

Zienswijzen (termijn is verlopen op 14 december 2023)

Op grond van artikel 3:15, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 11.32 van de Wet milieubeheer kan een ieder, gedurende de periode dat de stukken ter inzage liggen, schriftelijk of mondeling een zienswijze over dit ontwerpbesluit naar voren brengen:

  • een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai,
    Postbus 97, 3440 AB Woerden en zijn voorzien van naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
  • voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u ook contact op te nemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai, tel.: 0348 – 487 450.

Inlichtingen

Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen over de ter inzage gelegde stukken kunt u zich tijdens kantooruren wenden tot Bureau Sanering Verkeerslawaai, telefonisch bereikbaar onder het hierboven vermelde nummer.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister