Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Zwolle – Kampen (spoor)

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij besluit van 25 april 2018, kenmerk IenW/BSK-2018/85197, met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, het verzoek van ProRail heeft toegewezen om de geluidproductieplafonds te wijzigen op 81 referentiepunten, gelegen langs het spoortraject Zwolle-Kampen. Het besluit bevat geen wijzigingen ten aanzien van het ontwerpbesluit.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op dinsdag 20 februari 2018 in de Staatscourant en het lokale huis-aan-huisblad “Weekblad De Brug” (gemeente Kampen) gepubliceerd. Op woensdag 21 februari 2018 is een kennisgeving in het lokale huis-aan-huisblad “De Peperbus” (gemeente Zwolle) verschenen. Binnen de daarvoor bestemde termijn zijn geen zienswijzen ingediend over het ontwerpbesluit. Een kennisgeving van het definitieve besluit is op dinsdag 1 mei 2018 gepubliceerd in de Staatscourant en het lokale huis-aan-huisblad “Weekblad De Brug” en op woensdag 2 mei 2018 in het lokale huis-aan-huisblad “De Peperbus”.

Aanleiding en beknopte samenvatting
In 2013 hebben de provincie Overijssel en de gemeenten Kampen en Zwolle besloten het baanvak Zwolle-Kampen geschikt te maken voor elektrisch treinmaterieel. Tevens hebben ze besloten een nieuwe halte te realiseren bij de wijk Stadshagen en de snelheid op het baanvak te verhogen van 100 km/u naar 140 km/u tussen Stadshagen en Kampen. Gelijktijdig met deze aanpassingen vervangt ProRail op het baanvak de bestaande bovenbouw. Deze ontwikkelingen zijn in 2016 in een projectovereenkomst vastgelegd. De werkzaamheden zijn in 2017 gestart en afgerond.

Door deze verschillende wijzigingen op het baanvak tussen Zwolle en Kampen wordt, met de invoering van de dienstregeling 2018, op een aantal referentiepunten langs dit baanvak het vigerende geluidproductieplafond overschreden. Daarom heeft ProRail akoestisch onderzoek uit laten voeren en een verzoek tot wijziging van de geluidproductieplafonds ingediend.

Uit het akoestisch onderzoek is gebleken dat maatregelen om de gevolgen van de aangevraagde wijziging van de geluidproductieplafonds voor de geluidsbelastingen op woningen en andere geluidsgevoelige objecten te beperken niet doelmatig zijn. Als gevolg van de wijziging van de geluidproductieplafonds zullen de geluidbelastingen op woningen en andere geluidsgevoelige objecten, voor zover deze boven de voorkeursgrenswaarde liggen, met maximaal 1 dB toenemen.

Indicatieve weergave ligging referentiepunten:
Indicatieve weergave referentiepunten Zwolle - Kampen

Inzagetermijn Termijn verstreken
Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf de dag na publicatie in de Staatscourant zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken
Tot het besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten met de gewijzigde plafondwaarden (en de maatregelen). De op het besluit betrekking hebbende stukken kunt u hier ook downloaden:

Besluit d.d. 25 april 2018 (inclusief bijlagen)

Ontwerpbesluit d.d. 14 februari 2018 (inclusief bijlagen)

Aanvraag ProRail d.d. 28 maart 2017 (inclusief bijlagen)

Beroep Termijn verstreken
Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven. Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai:
0348 – 487 450.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister