Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

A27, aansluiting Gorinchem-Noord

De minister van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat zij, met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, het verzoek van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Giessenlande (verder: de gemeente Giessenlande) heeft toegewezen om de geluidproductieplafonds te wijzigen op 51 referentiepunten, gelegen langs de A27, bij de aansluiting Gorinchem-Noord, tussen km. 38.6 en 40.7. Bij brief van 28 juni 2017 met kenmerk IenM/BSK-2017/151989 is het besluit kenbaar gemaakt aan de gemeente Giessenlande.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag 19 april 2017 in de Staatscourant en het huis-aan-huisblad Gorcumse Courant in de gemeenten Giessenlanden en Gorinchem gepubliceerd. Er zijn binnen de daarvoor gestelde termijn geen zienswijzen ingediend over het ontwerpbesluit; het definitieve besluit bevat daarom geen wijzigingen ten opzichte van het ontwerp.Een kennisgeving van het besluit zal op woensdag 5 juli 2017 in de Staatscourant en het huis-aan-huisblad Gorcumse Courant worden gepubliceerd.

Aanleiding en beknopte samenvatting
De gemeente Gorinchem is voornemens om een nieuwe aansluiting (Gorinchem Noord) te realiseren op de A27 tussen knooppunt Gorinchem en afrit Noordeloos. Met deze nieuwe aansluiting wordt het nieuw te realiseren industrieterrein “Groote Haar” in de gemeente Gorinchem ontsloten. Ten behoeve van de nieuwe aansluiting wordt tevens een bestemmingsplanwijziging voorbereid. Om de akoestische gevolgen van de nieuwe aansluiting inzichtelijk te maken, is in opdracht van de gemeente Gorinchem een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Naar aanleiding van dit akoestisch onderzoek heeft de gemeente Giessenlanden een verzoek tot wijziging van de geluidproductieplafonds ingediend, aangezien de nieuwe aansluiting op het grondgebied van die gemeente wordt aangelegd.

Er worden doelmatige geluidbeperkende maatregelen getroffen (geluidsschermen en tweelaags ZOAB). Deze maatregelen zorgen ervoor dat de geluidsbelasting op woningen en andere geluidsgevoelige objecten niet toeneemt en zijn omschreven in het besluit.

Situatieschets:
Weergave ligging referentiepunten
Referentiepunten

Weergave ligging verplaatste (blauw) en nieuwe (paars) referentiepunten
Nieuw en verplaatst

Weergave ligging geluidbeperkende maatregel (rood = geluidsscherm)
Schermen

Terinzagelegging Termijn verstreken
Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf de dag na publicatie in de Staatscourant gedurende reguliere openingstijden zes weken ter inzage in de informatiehoek van het stadhuis van de gemeente Gorinchem (Stadhuisplein 1 te Gorinchem) en bij de balie van het gemeentehuis van Giessenlanden (Groeneweg 33 te Hoornaar). U kunt de stukken ook inzien bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai, Steinhagenseweg 2d in Woerden (alleen op afspraak, tel 0348 – 487 450).

Stukken
Tot het besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten en de gewijzigde en nieuw vastgestelde plafondwaarden en een overzicht van de te treffen geluidbeperkende maatregelen. Alle stukken kunt u hier ook downloaden:

Definitief besluit d.d. 28 juni 2017

Ontwerpbesluit d.d. 13 april 2017

Aanvraag gemeente Giessenlanden d.d. 24 januari 2017, inclusief bijlagen:

Beroep Termijn verstreken
Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven. Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai:
0348 – 487- 450

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister