Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

N2 Eindhoven Challenge

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij, met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, het verzoek van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven heeft toegewezen om de geluidproductieplafonds te wijzigen op 13 referentiepunten, gelegen langs de N2/A2 van HRR km 158,4 tot km 159,00 en HRL van km 158,4 tot km 159,7. Bij brief van 17 december 2019, kenmerk IenW/BSK-2019/261537 heeft zij dit besluit kenbaar gemaakt aan de gemeente Eindhoven.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag
18 september 2019 in de Staatscourant en het lokale huis-aan-huisblad “Groot Eindhoven” gepubliceerd. Binnen de daarvoor bestemde termijn heb ik geen zienswijzen ontvangen en er zijn in het besluit geen wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit aangebracht. Een kennisgeving van het definitieve besluit is op woensdag 18 december 2019 gepubliceerd in de Staatscourant. Op die dag is tevens een kennisgeving verschenen in het eerder genoemde huis-aan-huisblad.

Aanleiding en beknopte samenvatting

De aanleiding van deze wijziging is de aanleg van een toerit in de aansluiting Eindhoven Airport, waardoor er een verschuiving van de verkeersintensiteiten plaatsvindt en een aantal punten dichter bij de weg komen te liggen. De geluidproductieplafonds worden op 13 referentiepunten verlaagd.

Indicatieve weergave ligging referentiepunten

Inzagetermijn (termijn is 23 januari 2020 verlopen)

Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf de dag na publicatie in de Staatscourant zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken

Tot het besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten met de gewijzigde plafondwaarden en een aanduiding van de te treffen maatregelen. De op het besluit betrekking hebbende stukken kunt u ook downloaden.

Besluit d.d. 17 december 2019 (inclusief bijlagen)

Aanvraag gemeente Eindhoven d.d. 2 juli 2019

Ontwerpbesluit d.d. 16 september 2019 (inclusief bijlagen)

Beroep (termijn is 23 januari 2020 verlopen)

Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt, een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen en zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt. Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven. Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister