Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

A58 aansluiting Goes

De minister van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat zij, met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, het verzoek van Rijkswaterstaat heeft toegewezen om de geluidproductieplafonds te wijzigen op 34 referentiepunten, gelegen langs het traject A58, ter hoogte van de aansluiting Goes, waarbij voor 8 referentiepunten tevens de ligging (opnieuw) is bepaald. Daarnaast wordt met dit besluit een autonoom saneringsplan vastgesteld, waarin één saneringsobject is opgenomen. Bij brief van 15 augustus 2016 met kenmerk IenM/BSK-2016/166818, heeft zij het besluit kenbaar gemaakt aan Rijkswaterstaat.

Een bekendmaking van het ontwerpbesluit is op 8 juni 2016 gepubliceerd in de Staatscourant en het lokale huis-aan-huisblad De Bevelander. Tevens is op die dag het ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Over het ontwerpbesluit heb ik binnen de daarvoor gestelde termijn van zes weken geen zienswijzen ontvangen. Een kennisgeving van het definitieve besluit is op
7 september 2016 gepubliceerd in de Staatscourant en het lokale huis-aan-huisblad De Bevelander.

Aanleiding
Rijkswaterstaat heeft een akoestisch onderzoek uitgevoerd waarin de geluideffecten vanwege de nieuwe aansluiting op de A58 te Goes zijn onderzocht. Hieruit is gebleken dat met de aanleg van tweelaags ZOAB aan de geldende geluidproductieplafonds wordt voldaan. Ter hoogte van de nieuwe aansluiting zijn door Rijkswaterstaat, vanwege de aanpassing van de weg (aanleg van de nieuwe toe- en afritten), enkele referentiepunten verschoven en nieuwe geluidproductieplafonds aangevraagd.

Binnen het onderzoeksgebied zijn een zestal saneringsobjecten gelegen. Vijf saneringsobjecten zijn gelegen bij referentiepunten waarvan de geluidproductieplafonds met dit besluit worden gewijzigd. Deze saneringsobjecten worden gekoppeld met de plafondwijziging gesaneerd. Één saneringsobject ligt niet bij een referentiepunt waarvan het geluidproductieplafond wijzigt. Om deze sanering toch gelijktijdig met het project op te lossen heeft Rijkswaterstaat ten behoeve van deze woning een apart (autonoom) saneringsplan opgesteld, welke met het voorgenomen besluit wordt vastgesteld.

Situatieschets:
Weergave nieuwe ligging referentiepunten en te realiseren geluidsscherm:
Weergave ligging

Blauw = te verplaatsen referentiepunten
Paars = nieuw referentiepunt
Rood = te plaatsen geluidsscherm

Terinzagelegging Termijn verstreken
Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf de dag na publicatie in de Staatscourant zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (De Bleek 10 te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken
Tot het besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten, de gewijzigde en nieuw vastgestelde plafondwaarden, een overzicht van de maatregelen en de gegevens van de bij het saneringsplan betrokken woning. Alle stukken kunt u hier ook downloaden:

Besluit d.d. 15 augustus 2016

Ontwerpbesluit d.d. 2 juni 2016

Aanvraag Rijkswaterstaat d.d. 1 maart 2016, inclusief bijlagen:

Beroep Termijn verstreken
Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven. Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai:
0348 – 487- 450

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister