Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

A1 Rijssen-Holten, Markeloseweg

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat hij bij besluit van 20 september 2022 met kenmerk IenW/BSK-2022/208421 heeft ingestemd met het verzoek van Rijkswaterstaat om met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer het besluit ter vaststelling van het saneringsplan A1 Lochem-Azelo te wijzigen en tevens de geluidproductieplafonds te verlagen op referentiepunten gelegen langs de A1 ter hoogte van de Markeloseweg.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op vrijdag 29 april 2022 in de Staatscourant en het huis-aan-huisblad “Hart van Rijssen-Holten” gepubliceerd. Op het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend.

Op vrijdag 23 september 2022 is het definitieve besluit gepubliceerd in de Staatscourant en op vrijdag 30 september 2022 in het hierboven genoemde huis-aan-huisblad.

Aanleiding en beknopte samenvatting

Op 12 juni 2018 is het Saneringsplan A1 Lochem-Azelo vastgesteld. In dit saneringsplan is voor het cluster Markeloseweg de doelmatige maatregel opgenomen bestaande uit het aanbrengen van tweelaags ZOAB over een lengte van 400 meter.

Deze maatregel was gebaseerd op de veronderstelling dat de woningen Markeloseweg 12 en 12A achter elkaar zijn gelegen. Uit informatie van de bewoners is na het vaststellen van het Saneringsbesluit echter gebleken dat nummer 12 op de begane grond ligt en nummer 12A op de eerste verdieping. Als gevolg daarvan is er meer budget voor maatregelen beschikbaar en wordt de in het saneringsplan opgenomen maatregel verlengd met 100 meter tot een totale lengte van 500 meter. Als gevolg van het treffen van deze extra maatregel, kunnen de geluidproductieplafonds ter plekke worden verlaagd.

Inzagetermijn (termijn is verlopen op 8 november 2022) 

Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf maandag
26 september 2022 voor zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken

Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken referentiepunten met de gewijzigde plafondwaarden. De op het besluit betrekking hebbende stukken kunt u hieronder ook downloaden.

Rechtsmiddelen (termijn is verlopen op 8 november 2022)  

Binnen zes weken na de dag van de terinzagelegging van dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven.
Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister