Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

A50 – Herstelmaatregelen

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat hij bij ontwerpbesluit van 9 mei 2023 met kenmerk IenW/BSK-2023/132256 het voornemen bekend heeft gemaakt om met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, het verzoek van Rijkswaterstaat toe te wijzen referentiepunten gelegen langs de A50 ter hoogte van Son en tussen Nijnsel en Nistelrode. De referentiepunten liggen in de gemeenten Bernheze, Maashorst, Meierijstad en Son en Breugel.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag 10 mei 2023 in de Staatscourant en in de huis-aan-huisbladen van de hiervoor genoemde gemeenten. Op het ontwerpbesluit is één zienswijze ingediend.

Aanleiding en beknopte samenvatting

Tijdens de aanleg van de A50 in de periode 2000 – 2003 is op verschillende locaties afgeweken van de ligging van de A50 zoals deze in het geluidmodel was opgenomen. Ten gevolge hiervan kreeg de omgeving te maken met hogere geluidbelastingen dan waar zij op basis van de akoestische onderzoeken van uit mocht gaan.

Om het negatieve effect van deze verschillen weg te nemen zijn er in 2015 (ter hoogte van Son) en in 2018 (tussen Nijnsel en Nistelrode) aanvullende overdrachtsmaatregelen getroffen. Met deze aanvullende overdrachtsmaatregelen wordt voldaan aan de uitkomsten van het geluidmodel ten behoeve van de planvorming. Wanneer deze maatregelen al ten tijde van de aanleg van de A50 tussen 2000 en 2003 gerealiseerd waren, dan was het effect van deze maatregelen ook verwerkt in de geluidproductieplafonds zoals deze op 1 juli 2012 van kracht werden.

Om deze reden wil Rijkswaterstaat diverse geluidproductieplafonds langs de A50 tussen kilometer 99,6 (aansluiting Son) en kilometer 129,3 (knooppunt Paalgraven) verlagen met het effect van deze aanvullende maatregelen. Hiermee komt het effect van deze maatregelen volledig ten goede aan de omgeving.

Inzagetermijn (termijn is verlopen op 22 juni 2023) 

Het ontwerpbesluit ligt met bijbehorende stukken vanaf donderdag 11 mei 2023 voor zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken

Tot het ontwerpbesluit behoort een lijst van de betrokken referentiepunten met de gewijzigde plafondwaarden. De op het ontwerpbesluit betrekking hebbende stukken kunt u hieronder ook downloaden.

Zienswijze (termijn is verlopen op 22 juni 2023)  

Op grond van artikel 3:15, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 11.32 van de Wet milieubeheer kan eenieder, gedurende de periode dat de stukken ter inzage liggen, schriftelijk of mondeling een zienswijze over dit ontwerpbesluit naar voren brengen:

  • een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai,
    Postbus 97, 3440 AB Woerden en zijn voorzien van naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
  • voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u ook contact op te nemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai, tel.: 0348 – 487 450.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister