Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

‘s-Hertogenbosch – Nijmegen (spoor)

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij besluit van 4 oktober 2022 met kenmerk IenW/BSK-2022/226619 heeft ingestemd met het verzoek van de gemeente ‘s‑Hertogenbosch om met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer de geluidproductieplafonds te verlagen op referentiepunten, gelegen langs het spoortraject ’s‑Hertogenbosch – Nijmegen, in de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag 15 juni 2022 in de Staatscourant en in het huis-aan-huisblad “Bossche Omroep” gepubliceerd. Op dit ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingebracht.

Op woensdag 5 oktober 2022 is het definitieve besluit gepubliceerd in de Staatscourant en in het hierboven genoemde huis-aan-huisblad.

Aanleiding en beknopte samenvatting

De gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft geconstateerd dat op het traject ’s‑Hertogenbosch ‑ Nijmegen de geluidsproductie significant is afgenomen. Dit komt vooral door de inzet van stillere reizigerstreinen. De gemeente is daarop in overleg getreden met ProRail om te onderzoeken of het mogelijk is de geluidproductieplafonds te verlagen.

Uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van ProRail is gebleken dat de ontstane geluidruimte niet langer noodzakelijk is om te behouden. Gelet op de doelstelling van de Wet milieubeheer heeft de gemeente verzocht om een verlaging van de geluidproductieplafonds langs dit traject. De plafondwaarden van 235 referentiepunten worden verlaagd tot maximaal 7,1 dB.

Inzagetermijn (termijn is verlopen op 18 november 2022) 

Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf donderdag 6
oktober 2022 voor zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken

Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken referentiepunten met de gewijzigde plafondwaarden. De op het besluit betrekking hebbende stukken kunt u hieronder ook downloaden.

Rechtsmiddelen (termijn is verlopen op 18 november november 2022)  

Binnen zes weken na de dag van de terinzagelegging van dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven.
Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds voor spoorwegen is hier te vinden: Geluidregister spoorwegen.