Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

A2 Nieuwegein, verwijderen geluidsscherm

De minister van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat zij met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, het verzoek van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein (verder: de gemeente Nieuwegein) heeft toegewezen om de geluidproductieplafonds te wijzigen op 2 referentiepunten, gelegen langs afrit 9 van de A2 in noordelijke richting, bij Nieuwegein. Bij brief van 26 april 2017, kenmerk IenM/BSK 2017/107359 is het besluit verzonden aan de gemeente Nieuwegein.

Op 4 januari 2017 is een bekendmaking van het ontwerpbesluit gepubliceerd in de Staatscourant en het lokale huis-aan-huisblad MOK Molenkruier. Een dag later is het ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Binnen de daarvoor gestelde termijn zijn over het ontwerpbesluit geen zienswijzen ingediend. Het definitief besluit is ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp. Een kennisgeving van het definitieve besluit is op woensdag
3 mei 2017 in de Staatscourant en het lokale huis- aan huisblad MOK Molenkruier gepubliceerd.

Aanleiding
Op verzoek van het hotel Fletcher is de gemeente Nieuwegein van plan om een deel van het geluidsscherm te verwijderen langs afrit 9 van de A2, gelegen ter hoogte van het hotel. Dit schermdeel is circa 80 meter lang en heeft een hoogte van circa 2 meter ten opzichte van de naastgelegen weg (afrit). Om de akoestische gevolgen van het verwijderen van het scherm te bepalen heeft de gemeente akoestisch onderzoek op woningniveau uit laten voeren.

Uit het akoestisch onderzoek is gebleken dat na verwijdering van het schermdeel op geen enkele woning ter hoogte van de te wijzigen geluidproductieplafonds de voorkeurswaarde van 50 dB, als bedoeld in artikel 11.2 van de Wet milieubeheer, wordt overschreden.

Situatieschets:
Weergave ligging referentiepunten en te verwijderen schermdeel:
Situatieschets

Terinzagelegging Termijn verstreken
Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf de dag na publicatie in de Staatscourant zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken
Tot het besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten en de gewijzigde en nieuw vastgestelde plafondwaarden. Alle stukken kunt u hier ook downloaden:

Besluit d.d. 26 april 2017

Ontwerpbesluit d.d. 26 oktober 2016

Aanvraag gemeente Nieuwegein d.d. 18 augustus 2016, inclusief bijlagen:

Beroep Termijn verstreken
Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven. Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai:
0348 – 487- 450

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister