Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Hoekse Lijn

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat zij besloten heeft, met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, het verzoek van het college van burgemeester en wethouders van de gemeenten Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis toe te wijzen en de geluidproductieplafonds te wijzigen op 454 referentiepunten, gelegen langs de Hoekse Lijn. Bij brief van woensdag 30 maart 2016 (kenmerk: IenM/BSK-2016/22330) is het besluit kenbaar gemaakt aan de aanvragers.

Om de gevolgen van de aangevraagde wijziging van de geluidproductieplafonds voor de geluidsbelastingen op woningen en andere geluidsgevoelige objecten te beperken, worden doelmatige geluidbeperkende maatregelen getroffen. Deze zijn beschreven in het besluit.

Het ontwerpbesluit is op 14 oktober 2015 in het huis-aan-huisblad Waterweg Totaal en op 15 oktober 2015 in de Staatscourant en de Hoekse krant bekendgemaakt en heeft daarna zes weken ter inzage gelegen. Over het ontwerpbesluit is 1 zienswijze naar voren gebracht. Deze zienswijze is beantwoord in de zienswijzennota, welke als bijlage bij het besluit is gevoegd. De ingediende zienswijze heeft geleid tot een wijziging in het definitieve besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit. Voor de inhoud hiervan verwijs ik naar de zienswijzennota.

Het besluit is op 7 april 2016 in de Staatscourant bekendgemaakt.

Aanleiding
De bestaande Hoekse Lijn (Schiedam – Hoek van Holland) wordt in de periode april 2017 – december 2017 omgebouwd tot een light‐rail spoorlijn en wordt volledig geïntegreerd met het bestaande Rotterdamse metronet. Na de ombouw dient de Hoekse Lijn naast light‐rail vervoer ook goederenvervoer te faciliteren tot en met Vlaardingen. Met de ombouw tot een light‐rail spoorlijn vinden er fysieke wijzigingen aan het spoor plaats, terwijl er bovendien een andere categorie treinen met een andere intensiteit van de baan gebruik gaan maken. Deze veranderingen en het nieuwe spoortraject zijn door de betrokken gemeenten vastgelegd in bestemmingsplannen en maken een toets aan de wet‐ en regelgeving met betrekking tot geluid noodzakelijk.

Daartoe is akoestisch onderzoek uitgevoerd. Het resultaat van dit akoestisch onderzoek is dat de betrokken gemeenten voor alle 454 referentiepunten langs de Hoekse Lijn een wijziging van de geluidproductieplafonds hebben aangevraagd. Op sommige plaatsen is sprake van een overschrijding van de huidige geluidproductieplafonds en worden geluidbeperkende maatregelen overwogen. Op andere plaatsen worden de geluidproductieplafonds onderschreden en is er voor gekozen een plafondverlaging aan te vragen.

Voor de referentiepunten waar sprake is van een onderschrijding van het geluidproductieplafond wordt een plafondverlaging aangevraagd. De reden hiervoor is dat de functie van de Hoekse lijn veranderd en deze wijziging dusdanig is dat gewijzigde geluidproductieplafonds beter aan zullen sluiten bij het gewijzigd gebruik na de ombouw. Het gewijzigd gebruik zal ook een positief effect hebben op de omgeving langs de Hoekse Lijn, hetgeen vertaald wordt in een verlaging van de geluidproductieplafonds zodra de ombouw is gerealiseerd.

Schematische weergave ligging Hoekse Lijn
Schematische overzichtskaart
rood = Hoekse Lijn

Terinzagelegging Termijn verstreken
Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf de dag na publicatie in de Staatscourant zes weken ter inzage op de volgende locaties:

  • Bureau Sanering Verkeerslawaai (De Bleek 10 te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 487 450);
  • Klant Contact Centrum (KCC) in het Stadskantoor, Stadserf 1 te Schiedam. Het KCC is op afspraak geopend op maandag en vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur, op dinsdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag en donderdag van 08.30 tot 20.00 uur;
  • Stadskantoor aan het Westnieuwland 6 te Vlaardingen, op maandag t/m vrijdag tijdens openingsuren van 08.00 – 17.00 uur;
  • Publieksdienstverlening Maassluis, Koningshoek 93.050 te Maassluis. Het publiekscentrum werkt alleen op afspraak. U kunt digitaal een afspraak maken of bel met 14 010 (bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 uur), en;
  • Gebiedskantoor, Prins Hendrikstraat 161 te Hoek van Holland. Geopend op dinsdag en donderdag van 08.30 – 16.00 uur en op woensdag van 13.00 – 20.00 uur.

Stukken
Tot het besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten en de gewijzigde plafondwaarden. Tevens behoort bij het besluit een zienswijzenota, waarin de ingebrachte zienswijzen worden beantwoord. Alle stukken kunt u ook hier downloaden:

Definitief besluit d.d. 20 maart 2016 (inclusief bijlagen):

Ontwerpbesluit d.d. 12 oktober 2015 (inclusief bijlagen):

Aanvraag gemeenten d.d. 18 augustus 2015:

Aanvulling aanvraag d.d. 15 september 2015:

Beroep Termijn verstreken
Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven. Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai:
0348 – 487- 450

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister