Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

A59 – Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat hij bij ontwerpbesluit van 9 mei 2023 met kenmerk IenW/BSK-2023/106319 het voornemen bekend heeft gemaakt om met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, in te stemmen met het verzoek van Rijkswaterstaat om de geluidproductieplafonds te wijzigen op referentiepunten, gelegen langs de A59 tussen Waalwijk en
’s-Hertogenbosch.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag 10 mei 2023 in de Staatscourant en in de huis-aan-huisbladen “Bossche Omroep”, “Weekblad Heusden” en Weekblad Waalwijk”. Op het ontwerpbesluit is Ă©Ă©n zienswijze ingediend.

Aanleiding en beknopte samenvatting

In het kader van het programma “Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat” (GOL) werken verschillende overheden en organisaties samen om de kwaliteit van de omgeving van de A59 tussen ’s-Hertogenbosch en Waalwijk te verbeteren. GOL verbetert de economische vitaliteit van het gebied én de leefkwaliteit van de bewoners en gebruikers. De veiligheid op de A59 wordt vergroot doordat gevaarlijke op en -afritten verdwijnen en door de aanleg van (parallel-)wegen verbetert de doorstroming van het verkeer van en naar de A59. Ten behoeve van de aanpassingen aan de A59 een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de akoestische effecten van de voorgestelde aanpassingen aan de A59.

Uit het onderzoek volgt dat doelmatige bron- en overdrachtsmaatregelen in aanmerking komen om de akoestische effecten van de wijzigingen ongedaan te maken of te beperken. Rijkswaterstaat heeft daarom verzocht om deze maatregelen in het geluidregister op te nemen en de geluidproductieplafonds te wijzigen.

De wijziging heeft voor 7 woningen tot gevolg dat de geluidsbelasting bij volledig benut geluidproductieplafond zal toenemen tot boven de toets- of streefwaarde. Voor deze 7 woningen zal Rijkswaterstaat na het onherroepelijk worden van dit besluit onderzoeken of de wettelijke binnenwaarde wordt overschreden ingeval van volledige benutting van het gewijzigde geluidproductieplafond. Mocht dit het geval zijn, dan zal aan de eigenaren van deze woningen worden aangeboden om geluidwerende maatregelen aan de gevels te treffen.

Inzagetermijn (termijn is verlopen op 22 juni 2023) 

Het ontwerpbesluit ligt met bijbehorende stukken vanaf donderdag 11 mei 2023 voor zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken

Tot het ontwerpbesluit behoort een lijst van de betrokken referentiepunten met de gewijzigde plafondwaarden. De op het ontwerpbesluit betrekking hebbende stukken kunt u hieronder ook downloaden.

Zienswijze (termijn is verlopen op 22 juni 2023)  

Op grond van artikel 3:15, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 11.32 van de Wet milieubeheer kan eenieder, gedurende de periode dat de stukken ter inzage liggen, schriftelijk of mondeling een zienswijze over dit ontwerpbesluit naar voren brengen:

  • een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai,
    Postbus 97, 3440 AB Woerden en zijn voorzien van naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
  • voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u ook contact op te nemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai, tel.: 0348 â€“ 487 450.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister