Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

A1 Lonnekermeer

De minister van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat zij, met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, het verzoek van Rijkswaterstaat heeft toegewezen om de geluidproductieplafonds te wijzigen op 3 referentiepunten, gelegen langs de A1, tussen km 164,15 en 164,25, ter hoogte van verzorgingsplaats Lonnekermeer in de gemeente Dinkelland. Bij brief van 26 april 2017 met kenmerk IenM/BSK-2017/108248 is het besluit aan Rijkswaterstaat verstuurd.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag 1 maart 2017 in de Staatscourant en in het lokale huis-aan-huisblad ā€˜Dinkelland Visieā€™ (gemeente Dinkelland) gepubliceerd.Een dag later is het ontwerpbesluit gedurende zes weken ter inzage gelegd. Binnen de daarvoor gestelde termijn zijn over het ontwerpbesluit geen zienswijzen ingediend, het definitief besluit wordt ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp. Een kennisgeving van het besluit is op woensdag 3 mei 2017 in de Staatscourant en het lokale huis-aan-huisblad ā€œDinkelland Visieā€ gepubliceerd.

Aanleiding
ProRail is voornemens net ten zuiden van de A1 een ongelijkvloerse kruising te realiseren van het spoor met de Vliegveldstraat. Met deze ongelijkvloerse kruising zou het leefklimaat bij enkele nabijgelegen woningen dermate achteruitgaan, dat ProRail heeft besloten de betreffende woningen aan te kopen en te amoveren.

De grond van de bestaande geluidswal langs de zuidzijde van de A1, ter hoogte van de verzorgingsplaats Lonnekermeer, heeft ProRail nodig om het nieuwe talud van de Vliegveldstraat aan te leggen, welke over het spoor wordt gelegd. De werkzaamheden zijn eind 2016 afgerond. Deze geluidwal is opgenomen in het geluidregister, derhalve heeft Rijkswaterstaat, in zijn rol als beheerder van de Rijksweg A1, akoestisch onderzoek uit laten voeren naar de gevolgen van de verwijdering van de geluidwal uit het geluidregister op referentiepunten.

Omdat bij de referentiepunten die worden gewijzigd geen woonbestemmingen zijn gelegen heeft Rijkswaterstaat geen toets op woningniveau uitgevoerd. Daarmee is er ook geen aanleiding om geluidbeperkende maatregelen te treffen.

Situatieschets
1
Rood = te verwijderen wal

Terinzagelegging Termijn verstreken
Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf de dag na publicatie in de Staatscourant zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken
Tot het besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten en de gewijzigde plafondwaarden. Alle stukken kunt u hier ook downloaden.

Besluit d.d. 26 april 2017

Ontwerpbesluit d.d. 28 februari 2017

Aanvraag Rijkswaterstaat d.d. 18 oktober 2016, inclusief bijlage:

Beroep Termijn verstreken
Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven. Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai:
0348 – 487 450

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister