Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

N61, aansluiting N62, Hoek-Terneuzen

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat hij bij besluit van 7 februari 2023 met kenmerk IenW/BSK-2023/28682 heeft ingestemd met het verzoek van Rijkswaterstaat om, met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, de geluidproductieplafonds te wijzigen op referentiepunten gelegen langs de N61 ter hoogte van de aansluiting met de N62 in de gemeente Terneuzen.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag 14 december 2022 in de Staatscourant gepubliceerd en in het huis-aan-huisblad “Zeeuws Vlaams Advertentieblad”. Op dit ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend.

Een kennisgeving van het definitieve besluit is op vrijdag 10 februari 2023 in de Staatscourant gepubliceerd en op woensdag 8 februari in het huis-aan-huisblad “Zeeuws Vlaams Advertentieblad”.

Aanleiding en beknopte samenvatting

In het verleden is de aansluiting tussen de N61 en de N62 gereconstrueerd. Deze wijziging is echter nog niet in het geluidregister wegen verwerkt. Het verzoek van Rijkswaterstaat strekt ertoe de huidige situatie in het register vast te leggen.

Omdat als gevolg van de wijziging het geluidproductieplafond op enkele referentiepunten toeneemt, heeft Rijkswaterstaat onderzocht of er maatregelen doelmatig zijn om deze toename te voorkomen. Uitkomst van dit onderzoek is dat er geen doelmatige maatregelen kunnen worden getroffen.

Uit het onderzoek blijkt ook dat als gevolg van de verhoging van de geluidproductieplafonds bij twee woningen de geluidsbelasting bij volledig benut geluidproductieplafond zal toenemen met maximaal 2 dB boven de toetswaarde. Voor deze woningen zal Rijkswaterstaat na het onherroepelijk worden van dit besluit onderzoeken of de wettelijke binnenwaarde wordt overschreden ingeval van volledige benutting van het gewijzigde geluidproductieplafond. Mocht dit het geval zijn, dan zal aan de eigenaren van deze woningen worden aangeboden geluidwerende maatregelen aan de gevels te treffen, zodat de geluidsbelasting in alle geluidsgevoelige ruimten wordt teruggebracht tot een waarde die ten minste 3 dB beneden de binnenwaarde ligt.

Op grond hiervan heeft Rijkswaterstaat verzocht de geluidproductieplafonds op 38 referentiepunten te wijzigen, de ligging van 4 referentiepunten te wijzigen en twee nieuwe referentiepunten op te nemen in het geluidregister.

Inzagetermijn (termijn is verlopen op 28 maart 2023) 

Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf maandag 13 februari 2023 voor zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken

Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken referentiepunten met de gewijzigde plafondwaarden. De op het besluit betrekking hebbende stukken kunt u hieronder ook downloaden.

Rechtsmiddelen (termijn is verlopen op 28 maart 2023)   

Binnen zes weken na de dag van de terinzagelegging van dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven.
Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister