Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

A2 Leidsche Rijntunnel

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat hij bij besluit van 24 januari 2023 met kenmerk IenW/BSK-2023/16853 heeft ingestemd met het verzoek van Rijkswaterstaat om met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer de geluidproductieplafonds te verlagen op een aantal referentiepunten, gelegen aan de oostzijde van de A2 ten noorden van de Leidsche Rijntunnel. De referentiepunten liggen in de gemeente Utrecht.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op donderdag 17 november 2022 in de Staatscourant gepubliceerd en in het huis-aan-huisblad “DUIC”. Op dit ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend.

Op donderdag 26 januari 2023 is het definitieve besluit gepubliceerd in de Staatscourant en in het hierboven genoemde huis-aan-huisblad.

Aanleiding en beknopte samenvatting

Met het oog op het verbeteren van de luchtkwaliteit is in 2013 aan de oostzijde van de A2, ten noorden van de Leidsche Rijntunnel een scherm gebouwd. Het is gebouwd in afstemming met de gemeente Utrecht in het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

De uitvoering van het scherm is gelijk aan dat van een geluidabsorberend geluidscherm. Omdat het scherm een blijvende voorziening is, wil Rijkswaterstaat dat het scherm in het geluidregister wordt opgenomen zodat het positieve geluidseffect van het scherm wordt vastgelegd.

Opname van het scherm in het geluidregister heeft tot gevolg dat op 5 referentiepunten het geluidproductieplafond kan worden verlaagd.

Inzagetermijn (termijn is verlopen op 11 maart 2023) 

Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf vrijdag
27 januari 2023 voor zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken

Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken referentiepunten met de gewijzigde plafondwaarden. De op het besluit betrekking hebbende stukken kunt u hieronder ook downloaden.

Rechtsmiddelen (termijn is verlopen op 11 maart 2023)    

Binnen zes weken na de dag van de terinzagelegging van dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven.
Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister