Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Gouda – Alphen aan den Rijn (Boskoop)

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij besluit van 27 december 2017, kenmerk IenM/BSK-2017/307484, met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, het verzoek van ProRail heeft toegewezen om de geluidproductieplafonds te wijzigen op vier referentiepunten, gelegen langs de hoofdspoorweg Alphen a/d Rijn – Gouda, ter hoogte van Boskoop.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag 8 november 2017 in de Staatscourant en het lokale huis-aan-huisblad “Gouwe Koerier” gepubliceerd. Binnen de daarvoor bestemde termijn zijn geen zienswijzen ingediend over het ontwerpbesluit. Het definitieve besluit bevat geen wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit. Een kennisgeving van het besluit is op woensdag 10 januari 2017 in de Staatscourant en het lokale huis-aan-huisblad “Gouwe Koerier” worden gepubliceerd.

Aanleiding
Op de hoofdspoorweg tussen Gouda en Alphen aan de Rijn wordt per
1 september 2017 met een hogere intensiteit gereden. Dit vindt plaats in het kader van het project HOV-net Zuid-Holland Noord van de provincie
Zuid-Holland waarin hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) wordt gerealiseerd. ProRail heeft onderzoek uit laten voeren naar de akoestische gevolgen hiervan.

Uit dit onderzoek volgt dat door de hogere intensiteit op één locatie (twee referentiepunten) in Boskoop het geluidproductieplafond wordt overschreden met ongeveer 1 dB. Er worden geen geluidbeperkende maatregelen overwogen, omdat ter plaatse geen geluidgevoelige objecten aanwezig zijn waar de voorkeurswaarde wordt overschreden. ProRail heeft voor deze locatie een verhoging van het geluidproductieplafond aangevraagd.

Indicatieve weergave ligging referentiepunten:
Weergave ligging referentiepunten Boskoop

Inzagetermijn Termijn verstreken
Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf de dag na publicatie in de Staatscourant zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken
Tot het besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten en de gewijzigde plafondwaarden. De op het besluit betrekking hebbende stukken kunt u hier ook downloaden:

Besluit d.d. 27 december 2017 (inclusief bijlagen):

Ontwerpbesluit d.d. 6 november 2017 (inclusief bijlagen):

Aanvraag ProRail d.d. 5 oktober 2017 (inclusief bijlagen)

Beroep Termijn verstreken
Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt, een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen en zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt. Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven. Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai:
0348 – 487 450.