Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Spoorzone Ede

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat zij, met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, het verzoek van ProRail heeft toegewezen om de geluidproductieplafonds te wijzigen op 63 referentiepunten, gelegen langs het spoor rondom het station Ede-Wageningen. Bij brief van 8 juni 2017, kenmerk IenM/BSK-2017/144408 is het besluit kenbaar gemaakt aan ProRail.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag 5 april 2017 in de Staatscourant en het huis-aan-huisblad Ede Stad gepubliceerd. Over het ontwerpbesluit zijn binnen de daarvoor bestemde termijn geen zienswijzen ingediend. Derhalve is het definitieve besluit ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbesluit. Op 21 juni 2017 is een kennisgeving van het definitieve besluit gepubliceerd in de Staatscourant en het huis-aan-huisblad Ede Stad.

Aanleiding
ProRail, NS en de gemeente Ede hebben de herinrichting van station Ede-Wageningen ter hand genomen. De stationsomgeving wordt volledig vernieuwd en grotendeels verplaatst naar de zuidkant van het spoor. Hiertoe heeft de gemeente Ede het ontwerpbestemmingsplan “Ede, OV Knoop” op 12 januari 2017 in procedure gebracht. Meer informatie over de herinrichting is te vinden op de website www.spoorzone-ede.nl. Tegelijkertijd met de herinrichting van station Ede-Wageningen wordt tevens het zogeheten Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu ingevoerd.

Om de akoestische gevolgen van de herinrichting van het station en het PHS inzichtelijk te maken hebben ProRail en de gemeente Ede akoestisch onderzoek uit laten voeren. De rapportage heeft geleid tot het verzoek van ProRail tot wijziging (verlaging) van de geluidproductieplafonds.

Om de gevolgen van de aangevraagde wijziging van de geluidproductieplafonds voor de geluidsbelastingen op woningen en andere geluidsgevoelige objecten te beperken, worden doelmatige geluidbeperkende maatregelen getroffen. Deze zijn omschreven in het ontwerpbesluit. Als gevolg van de wijziging van de geluidproductieplafonds zullen de geluidbelastingen op woningen en andere geluidsgevoelige objecten niet toenemen.

Weergave ligging referentiepunten
Referentiepunten

Weergave ligging geluidbeperkende maatregelen
Fig9_Locatie_doelmatig_scherm_v20161213

Fig10_Locatie_minischerm_raildempers_v20161213

Terinzagelegging Termijn verstreken
Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf de dag na publicatie in de Staatscourant zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 487 450). Ook ligt het besluit gedurende de reguliere openingstijden ter inzage bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu aan het Raadhuisplein 3 te Ede.

Stukken
Tot het besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten en de gewijzigde plafondwaarden. Het besluit, inclusief bijlagen, aanvraag en akoestisch onderzoek kunt u ook hier downloaden:

Besluit d.d. 8 juni 2017 (inclusief bijlagen):

Ontwerpbesluit d.d. 29 maart 2017 (inclusief bijlagen):

Aanvraag ProRail d.d. 13 maart 2017:

Beroep Termijn verstreken
Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven. Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai:
0348 – 487- 450

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister