Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

A58 Middelburg

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij besluit van 27 september 2021 met kenmerk IenW/BSK-2021/257845, met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, het verzoek van Rijkswaterstaat heeft toegewezen om de geluidproductieplafonds te wijzigen op referentiepunten gelegen langs A58 ter hoogte van Middelburg.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag 23 juni 2021 in de Staatscourant en het huis-aan-huisblad “Faam” in de gemeenten Middelburg en Vlissingen gepubliceerd. Op het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingebracht.

Op woensdag 29 september 2021 is een kennisgeving van het definitieve besluit gepubliceerd in de Staatscourant en tevens in de huis-aan-huisbladen “Middelburgse Bode” (gemeente Middelburg) en “Vlissingse Bode” (gemeente Vlissingen).

Aanleiding en beknopte samenvatting

In het nalevingsverslag over het jaar 2017 is geconstateerd dat de geluidproductieplafonds langs de N57 en A58 ter hoogte van Middelburg (dreigen te) worden overschreden. Uit onderzoek blijkt dat indien geen geluidbeperkende maatregelen worden getroffen, deze overschrijding in de toekomst verder zal kunnen toenemen. De (dreigende) overschrijding is het gevolg van de toegenomen verkeersgroei.

Rijkswaterstaat heeft daarom laten onderzoeken of er geluidbeperkende maatregelen in aanmerking komen om de overschrijdingen van de geluidproductieplafonds ongedaan te maken, dan wel te voorkomen.

Voor de N57 blijkt uit het onderzoek dat met de aanleg van een tweelaags ZOAB op de oostelijke weghelft tussen km 81,97 en km 83,14 de dreigende overschrijding kan worden voorkomen en aan de geluidproductieplafonds kan worden voldaan. Ook voor de A58 blijkt uit het onderzoek dat de aanleg van een tweelaags ZOAB  op de noordelijke weghelft tussen km 116,38 en km 168,08 doelmatig is, maar dat de overschrijding van de geluidproductieplafonds daarmee niet voor alle referentiepunten kan worden voorkomen. Uit nader akoestisch onderzoek is gebleken dat het treffen van aanvullende geluidmaatregelen niet noodzakelijk is, omdat bij geen van de aanwezige woningen de toetswaarde wordt overschreden.

Op basis van deze onderzoeken heb ik ingestemd met het verzoek van Rijkswaterstaat om de geluidproductieplafonds langs de A58 te wijzigen.

Inzagetermijn (termijn is op 12 november 2021 verlopen) 

Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf de dag na publicatie in de Staatscourant zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken

Tot het besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten met de gewijzigde plafondwaarden en een aanduiding van de te treffen maatregelen. De op het besluit betrekking hebbende stukken kunt u hier ook downloaden:

Aanvraag gemeente Rijkswaterstaat (inclusief bijlagen)

Beroep (termijn is op 12 november 2021 verlopen)

Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister