Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Midlum-Dronryp

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat hij bij besluit van 7 juni 2022 met kenmerk IenW/BSK-2022/120855 heeft ingestemd met het verzoek van Rijkswaterstaat om met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, de geluidproductieplafonds te wijzigen op referentiepunten, gelegen langs de A31 tussen Midlum en Dronryp.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag 2 maart 2022 in de Staatscourant en het huis-aan-huisblad “Franeker Courant” gepubliceerd. Op het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingebracht.

Op woensdag 8 juni 2022 is het definitieve besluit gepubliceerd in de Staatscourant en in het hierboven genoemde huis-aan-huisblad.

Aanleiding en beknopte samenvatting

In het nalevingsverslag over het jaar 2017 is geconstateerd dat de geluidproductieplafonds langs de A31 tussen Midlum en Dronryp (dreigen te) worden overschreden. Rijkswaterstaat heeft daarom laten onderzoeken of er geluidbeperkende maatregelen in aanmerking komen om de overschrijdingen van de geluidproductieplafonds in de toekomst te voorkomen.

Het blijkt dat op het doelmatig is om op een deel van het traject, ter hoogte van Franeker, geluidbeperkende maatregelen, te treffen. De maatregel bestaat uit het aanbrengen van een stiller wegdek (tweelaags ZOAB). Met deze maatregel wordt de (dreigende) overschrijding van de geluidproductieplafonds langs dit wegvak ongedaan gemaakt.

Voor de overige twee aansluitende wegvakken is het niet doelmatig is om de overschrijding van de geluidproductieplafond met maatregelen te voorkomen of weg te nemen. Daarom is voor deze wegvakken de geluidsbelasting op de omliggende geluidgevoelige objecten in kaart gebracht.

Bij in totaal 22 woningen langs de A31 zal in de toekomst een overschrijding van de wettelijke toetswaarde ontstaan. Nader onderzoek wijst uit dat het niet doelmatig is om voor deze woningen, die verspreid langs de A31 liggen, geluidbeperkende maatregelen te treffen.

Voor deze 22 woningen zal Rijkswaterstaat na het onherroepelijk worden van dit besluit onderzoeken of de wettelijke binnenwaarde wordt overschreden ingeval van volledige benutting van het gewijzigde geluidproductieplafond. Mocht dit het geval zijn, dan zal aan de eigenaren van deze woningen worden aangeboden om geluidwerende maatregelen aan de gevels te treffen.

Projectgebied A31 Midlum-Dronryp

Inzagetermijn (termijn is verlopen op 22 juli 2022) 

Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf donderdag
9 juni 2022 voor zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken

Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken referentiepunten met de gewijzigde plafondwaarden. De op het besluit betrekking hebbende stukken kunt u hieronder ook downloaden.

Beroep (termijn is verlopen op 22 juli 2022)     

Binnen zes weken na de dag van de terinzagelegging van dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven.
Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister