Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

N200 Amsterdam

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij besluit van 16 november 2021 met kenmerk IenW/BSK-2021/296246 met toepassing van artikel 11.28, vierde lid, van de Wet milieubeheer, het verzoek van de gemeente Amsterdam toewijst om de geluidproductieplafonds te verlagen op referentiepunten gelegen langs de N200 in Amsterdam tussen de A10 en de Suikerfabriek.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag
21 april 2021 in de Staatscourant en het huis-aan-huisblad
“Westerpoort, Nieuw-West” gepubliceerd. Op het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingebracht, zodat dit definitieve besluit geen wijzigingen bevat ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Op woensdag 17 november 2021 is het definitieve besluit bekendgemaakt in de Staatscourant en in het hiervoor genoemde huis-aan-huisblad.

Aanleiding en beknopte samenvatting

Dit gedeelte van de N200 is in 2018 en 2019 gerenoveerd. Daarbij is het karakter van de weg gewijzigd van een rijksweg naar een meer stedelijke weg. Daartoe zijn de rijsnelheden verlaagd en is de inrichting van de weg aangepast. De verwachting is dat hierdoor een groter deel van het verkeer de alternatieve route via de A5 Westrandweg zal nemen en het verkeersaanbod op de N200 zal afnemen. De renovatie hield verder in dat het aanwezige wegdek is vervangen door een ander type geluidreducerend asfalt.

In verband met deze wijzigingen aan de weg heeft de gemeente Amsterdam verzocht om de geluidproductieplafonds te verlagen.

Inzagetermijn (termijn is 31 december 2021 verlopen) 

Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf de dag na publicatie in de Staatscourant zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken

Tot het besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten met de gewijzigde plafondwaarden en een aanduiding van de te treffen maatregelen. De op het besluit betrekking hebbende stukken kunt u hieronder ook downloaden.

Aanvraag Rijkswaterstaat (inclusief bijlagen)

Beroep (termijn is 31 december 2021 verlopen)  

Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven.
Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister