Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Vught

Ontwerpbesluit verlaging geluidproductieplafonds

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij ontwerpbesluit van 3 april 2024 met kenmerk IenW/BSK-2024/102553 het voornemen bekend heeft gemaakt om met toepassing van artikel 11.28, vierde lid, van de Wet milieubeheer, het verzoek van de gemeente Vught toe te wijzen om de geluidproductieplafonds te verlagen op referentiepunten, gelegen langs een gedeelte van het spoortraject tussen de gemeentegrens met Den Bosch en de N65 in de gemeente Vught.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag 3 april 2024 in de Staatscourant en in het huis-aan-huisblad “Klaverblad Vught”. Op het ontwerpbesluit zijn drie zienswijzen ingebracht.

Aanleiding

ln de bestuursovereenkomst PHS Vught 2021 is vastgelegd dat aanvullend op het Tracébesluit Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Meteren-Boxtel Meteren dat in aanvulling op het Tracebesluit in Vught Noord extra geluidbeperkende maatregelen zullen worden getroffen. De maatregelen bestaan uit het aanbrengen van raildempers en het plaatsen van geluidschermen.

Met de maatregelen wordt de geluidsbelasting op bestaande geluidgevoelige bestemmingen verlaagd tot ten hoogste 60 dB. Naast deze in de bestuursovereenkomst opgenomen aanvullende maatregelen, heeft de gemeente Vught met ProRail afgesproken dat ter hoogte van het Isabellaveld een extra geluidscherm wordt geplaatst. De gemeente Vught heeft verzocht deze nadere maatregelen op te nemen in het geluidregister en de geluidproductieplafonds met het effect van deze maatregelen te verlagen. Door opname van de maatregelen in het register wordt het positieve geluidseffect daarvan geborgd.

Stukken

Het ontwerpbesluit, inclusief bijlagen, de aanvraag en de overige stukken kunt u hieronder downloaden.

Terinzagelegging (termijn is verlopen op 16 mei 2024)

Het ontwerpbesluit ligt met bijbehorende stukken vanaf donderdag 4 april 2024 voor 6 weken ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 â€‘ 487 450). Tot het ontwerpbesluit behoort een lijst van de betrokken referentiepunten en de gewijzigde plafondwaarden.

Zienswijze (termijn is verlopen op 16 mei 2024)

Op grond van artikel 3:15, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 11.32 van de Wet milieubeheer kan eenieder, gedurende de periode dat de stukken ter inzage liggen, schriftelijk of mondeling een zienswijze over dit ontwerpbesluit naar voren brengen:

  • een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai,
    Postbus 97, 3440 AB Woerden en zijn voorzien van naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
  • voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u ook contact op te nemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai, tel.: 0348 â€“ 487 450.

Inlichtingen

Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen over de ter inzage gelegde stukken kunt u zich tijdens kantooruren wenden tot Bureau Sanering Verkeerslawaai, telefonisch bereikbaar onder het hierboven vermelde nummer.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds voor spoorwegen is hier te vinden: Geluidregister spoorwegen.