Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

A2 Maasbrug (‘s-Hertogenbosch – Maasdriel)

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij besluit van 17 november 2017, kenmerk IenM/BSK-2017/280066, met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, het verzoek van Rijkswaterstaat heeft toegewezen om de geluidproductieplafonds te wijzigen op 49 referentiepunten, gelegen langs de A2 ter hoogte van de Maasbrug bij ’s-Hertogenbosch.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag 6 augustus 2017 in de Staatscourant en het lokale huis-aan-huisblad “het Carillon” in de gemeente Maasdriel gepubliceerd. Op zondag 20 augustus 2017 is een kennisgeving verschenen in het lokale huis-aan-huisblad “Bossche Omroep” in de gemeente ’s-Hertogenbosch. Binnen de daarvoor gestelde termijn zijn 3 zienswijzen ingediend over het ontwerpbesluit. Deze zienswijzen hebben niet geleid tot wijzigingen in het definitieve besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit. Een kennisgeving van het besluit is op woensdag
22 november 2017 in de Staatscourant gepubliceerd. Op die dag en op zondag 26 november 2017 is een kennisgeving verschenen in de eerder genoemde huis-aan-huisbladen.

Aanleiding
In het nalevingsverslag over 2013 is geconstateerd dat de geluidproductieplafonds langs de A2 ter hoogte van de aansluiting Kerkdriel de geluidproductieplafonds structureel worden overschreden. Op het noordelijk gedeelte van het traject, van de aansluiting Zaltbommel tot de Maasbrug, kan tweelaags Zeer open asfaltbeton (ZOAB) worden aangelegd, waarmee tot minimaal 2030 de geluidproductieplafonds weer nageleefd kunnen worden. Op het zuidelijke gedeelte, van de Maasbrug tot het knooppunt Empel, kan geen tweelaags ZOAB worden aangelegd. Op de Maasbrug zelf is dit technisch niet mogelijk, terwijl op het wegvak tussen de Maasbrug en het knooppunt Empel al tweelaags ZOAB aanwezig is. Daarom heeft Rijkswaterstaat voor het zuidelijke gedeelte nader akoestisch onderzoek uit laten voeren. Dit akoestisch onderzoek ligt ten grondslag aan het verzoek tot wijziging van de geluidproductieplafonds.

Net ten noorden van de Maasbrug wordt een klein gedeelte van het tweelaags ZOAB in het geluidregister opgenomen, waardoor de plafonds daar verlaagd kunnen worden. Uit het akoestisch onderzoek is verder gebleken dat er langs het zuidelijke traject verder geen maatregelen in aanmerking komen om de gevolgen van de aangevraagde wijziging van de geluidproductieplafonds voor de geluidsbelastingen op woningen en andere geluidsgevoelige objecten te beperken. Als gevolg van de wijziging van de geluidproductieplafonds zal de geluidbelasting bij volledig benut geluidproductieplafond op 12 woningen met maximaal 1 dB toenemen. Voor deze woningen zal Rijkswaterstaat onderzoeken of gevelmaatregelen getroffen dienen te worden om aan de binnenwaarde te voldoen.

Indicatieve weergave ligging referentiepunten:
Weergave ligging referentiepunten

Inzagetermijn Termijn verstreken
Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf de dag na publicatie in de Staatscourant zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 487 450).

Via de volgende link kunt u ook meer informatie over het project inzien: Webviewer

Stukken
Tot het besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten met de gewijzigde plafondwaarden, een aanduiding van de maatregelen en een zienswijzenota. De op het besluit betrekking hebbende stukken kunt u hier ook downloaden:

Besluit d.d. 17 november 2017 (inclusief bijlagen)

Ontwerpbesluit d.d. 9 augustus 2017 (inclusief bijlagen)

Aanvraag Rijkswaterstaat d.d. 12 april 2017 (inclusief bijlagen)

Beroep Termijn verstreken
Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven. Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai:
0348 – 487- 450

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister